• darkblurbg

Even voorstellen, de vertrouwenspersonen van de parochie

Gepubliceerd op: 15-09-2023

Sinds het onderzoek van de Commissie Deetman (2010/2011) is de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland zich ten zeerste bewust van de ernst van misbruik en grensoverschrijdend gedrag en wordt intens aandacht besteed aan het voorkómen daarvan.

Natuurlijk mag dat nergens voorkomen, maar zeker niet in de Kerk, die de opdracht heeft het Evangelie van Christus voor te houden. Binnen de Rooms-Katholieke Kerk zijn daarom maatregelen getroffen om misbruik en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit integrale preventiebeleid geldt voor alle Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties.

Het voorkomen van (machts)misbruik en grensoverschrijdend gedrag verdient permanente aandacht. Zoals in alle parochies hanteren we daarom ook in onze parochie als beleid dat voor bepaalde functies een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig is. Zo moeten medewerkers en vrijwilligers een VOG kunnen overleggen, als zij in hun werk te maken hebben met kinderen, met persoonsgegevens of met financiën.

Daarnaast bestaat sinds 2014 de gedragscode pastoraat, dat gericht is op een sociaal veilig klimaat binnen de hele katholieke Kerk. Deze gedragscode geldt voor iedereen die beroepshalve binnen de Kerk werkzaam is. Maar tegelijkertijd wordt van alle (andere) vrijwilligers verwacht dat zij zich in hun handelen richten naar de waarden en normen die zijn vastgelegd in deze gedragscode. Ook voor hen geldt dat zij steeds zorgvuldig moeten handelen en zich betrouwbaar moeten gedragen.

Als iemand in de toekomst hier ooit mee te maken krijgt en daarover wil praten, kan hierover contact worden opgenomen met een van de twee vertrouwenspersonen die we sinds kort in onze parochie hebben. Dat zijn Hanneke Snelder en Jos Bolscher. Beiden vervullen deze functie voor zowel de parochie De Goede Herder, als de parochie Peerke Donders. Bij hen kunt u terecht om dergelijke problemen bespreekbaar te maken. Zij zullen volstrekt vertrouwelijk en onpartijdig met uw informatie omgaan en zullen u nauw betrekken bij de afhandeling.

Hanneke Snelder woont in onze parochie. Zij is vele jaren als pastor verbonden geweest aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en is ook enkele jaren beleidsmedewerker geweest van Hulp en Recht, de toenmalige instelling bij seksueel misbruik binnen de Rooms Katholieke kerk.

Jos Bolscher woont in het gebied van de parochie Peerke Donders en is al een aantal jaren vertrouwenspersoon in die parochie. In zijn arbeidzame leven was hij notaris in Baarle Nassau.

Als u met een van beiden contact wilt opnemen, dan kan dat uiteraard. Zowel Hanneke Snelder als Jos Bolscher zijn bereikbaar op via het mailadres vertrouwenspersoon@parochiedegoedeherder.nl.


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!