• darkblurbg

De voorwaarden die de belastingdienst stelt wat betreft de aftrekbaarheid van een eenmalige gift, gelden niet bij periodieke giften. Als u vastlegt, dat u Parochie De Goede Herder minimaal vijf jaar met een vast bedrag per jaar gaat steunen, kunt u elke euro die u aan Parochie De Goede Herder geeft, volledig aftrekken van de inkomstenbelasting. De hoogte van uw gift is daarbij niet van belang.

Een extra aftrekmogelijkheid is er bij periodieke giften aan de Stichting Erfgoed.

Akte op één naam 
In de wet is vastgelegd dat indien u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, uw partner toestemming dient te verlenen voor het aangaan van een dergelijke verplichting. Uw partner geeft hierbij enkel toestemming en kan niet gehouden worden aan de betalingsverplichting van de lasten op de akte indien u niet meer in staat bent om dit te doen. De akte staat dus enkel op naam van degene die de verplichting aangaat. 

De schenkingsovereenkomst is ook niet overdraagbaar. Indien de schenker gedurende de looptijd van de schenkingsovereenkomst komt te overlijden, dan vervalt de verplichting tot schenken. Deze gaat dus niet over op de erfgenamen. Daarom wordt deze manier van schenken ook wel een lijfrenteschenking genoemd. Dat wil zeggen gebonden aan het lijf ofwel het leven van de schenker.

Een rekenvoorbeeld
Stel dat uw tarief inkomstenbelasting 42 procent bedraagt en u € 32.500,- op jaarbasis verdient (bruto); u wilt hierbij netto € 200,- schenken aan de parochie. Dat bedrag is kleiner dan 1 procent van uw bruto jaarinkomen en daarom als eenmalige gift normaal niet aftrekbaar. Indien u een overeenkomst voor een periodieke gift aangaat, dan is dat wel het geval.

  zonder overeenkomst met overeenkomst
Uw jaarlijkse schenking: € 200,- € 345,-
Teruggave belasting: € 0,- € 145,-
Uw netto schenking: € 200,- € 200,-

Anders gezegd: de schenking kost u in beide gevallen netto € 200,- maar in het geval van een schenking met overeenkomst kan er maar liefst € 345,- naar uw schenkingsdoel, omdat u in dit geval € 145,- terugontvangt van de Belastingdienst.

LET OP: De belastingdienst heeft met ingang van 2020 het toptarief percentage voor het aftrekken van een gift jaarlijks verlaagd. Hieronder vindt u in welk jaar welk toptarief gehanteerd wordt.

2020 46%
2021 43%
2022 40%
2023 37,05%
2024 36,97%

Formulier
Voor het aangaan van een schenkingsovereenkomst dient u het formulier Overeenkomst periodieke gift in geld van de Belastingdienst in te vullen. Dit formulier kunt u downloaden via onderstaande knop.

 Het formulier Overeenkomst periodieke gift in geld van de Belastingdienst

Voor het invullen van het formulier heeft u onderstaande gegevens nodig:
Gift aan Parochie De Goede Herder
RSIN-nummer Parochie De Goede Herder: 823506551
Het transactienummer wordt ingevuld door de penningmeester van de parochie, dat mag u leeg laten.

Gift aan Stichting Erfgoed
RSIN-nummer Stichting Erfgoed: 852587016
Het transactienummer wordt ingevuld door de penningmeester van de stichting, dat mag u leeg laten.

Legaten
Indien u niet direct de beschikking over uw vermogen wenst te verliezen door het doen van schenkingen in contanten, kunt u ook een schenking doen die pas ingaat bij uw overlijden. U kunt dan een schenking doen in contanten, in goederen of de parochie (mede) erfgenaam maken voor een zeker percentage.

Overweegt u een dergelijke schenking, neem dan contact op met uw notaris, of neem contact op met ons secretariaat.