• darkblurbg

Afscheid nemen van een dierbare overledene is heel persoonlijk en een sleutelmoment in het menselijk leven. Als kerk willen wij vanuit ons geloof en de christelijke rituelen vorm geven aan een uitvaartdienst. Daarom hebben wij in onze parochie 3 varianten voor een uitvaart, aansluitend bij de verschillende wensen en geloofsbeleving van de overledene en de nabestaanden. Elk van de drie varianten heeft zijn eigen kenmerken. Voor iedere uitvaart zal, in overleg met de voorganger, gekeken worden wat het meest passend is. De drie varianten zijn de volgende:

  1. Gebedsdienst met sprekers: ondersteund door de kerkelijke rituelen nemen wij biddend afscheid in de kerk. Daarnaast is er in deze variant extra ruimte om met eigen sprekers en eigen passende muziek invulling te geven aan de uitvaart. Deze variant kan ook plaatshebben in het crematorium.
  2. De woord en gebedsdienst: door samen te bidden en uit de Bijbel te lezen vertrouwen wij onze overledene aan Gods zorg toe. Hierbij kan bij binnenkomst en vertrek eigen passende muziek gespeeld worden. Overige muziek wordt verzorgd door het koor.
  3. Eucharistieviering: de viering van de eucharistie heeft haar eigen opbouw, hierin staan de lezingen uit de Bijbel en de eucharistie centraal. Zij tonen ons het geloof in de verrijzenis en zo bidden wij voor de overledene. Muziek wordt ondersteund door het koor, eventueel kan bij binnenkomst of vertrek eigen passende muziek worden (af)gespeeld.

Bij alle drie de varianten kan de priester of diaken mee gaan naar de begraafplaats of het crematorium.

Voor algemene of voorbereidende vragen over een uitvaart in de kerk kan contact worden opgenomen met het parochiesecretariaat of met kapelaan Harm Eskes. Voor het regelen van een uitvaart kan contact worden opgenomen via 06-39688531. Wilt u gebruik maken van één van onze begraafplaatsen, kijk dan hier voor meer informatie.

Zie hieronder de opbouw van de viering in ieder van de drie varianten:

Openingsrite
Begroeting achter in de kerk
Muziek
Kruisteken en begroeting
Aansteken van de kaarsen
Spreker 1 (per spreker is ongeveer5 minuten tijd beschikbaar (ongeveer 1 A4, lettertype 12 punts)
Spreker 2
Muziek
Spreker 3
Spreker 4
Muziek
Spreker 5
Muziek

Liturgie van het Woord
Bijbellezing
Homilie
Onze Vader
Muziek, collecte en gedachtenisprentje

Laatste afscheid in de kerk
Laatste aanbeveling ten afscheid
Bewieroking en besprenkeling
Slotgebed
Muziek
Achter in de kerk het gedachteniskruisje weghangen

Openingsrite
Begroeting achter in de kerk
Openingslied
Kruisteken en begroeting
Openingswoord
Aansteken van de kaarsen
Gebed om vergeving en Kyrie
Collecta-gebed
Lied

Liturgie van het Woord
Eerste lezing
Antwoordpsalm – tussenzang
Evangelie
Homilie
Persoonlijk woord 1
Voorbede en Onze Vader
Lied, collecte en gedachtenisprentje
Persoonlijk woord 2

Laatste afscheid in de kerk
Laatste aanbeveling ten afscheid
Bewieroking en besprenkeling
Slotgebed
Slotlied
Achter in de kerk het gedachteniskruisje weghangen

Openingsrite
Begroeting achter in de kerk
Openingslied
Kruisteken en begroeting
Openingswoord
Aansteken van de kaarsen
Gebed om vergeving en Kyrie
Gebed

Liturgie van het woord
Eerste lezing
Antwoordpsalm
Vers voor het evangelie
Evangelie
Homilie
Persoonlijk woord
Universeel gebed (Voorbede)

Eucharistische liturgie
Lied, collecte en aanbrengen van de gaven
Gebed over de gaven en Prefatie
Sanctus - Heilig
Eucharistisch gebed
Gebed des Heren – Onze Vader
Vredesgebed en vredeswens
Breking van het Brood – Lam Gods
Communie en lied
Uitdelen van de prentjes
Gebed na de communie

Laatste afscheid in de kerk
Persoonlijk woord
Laatste aanbeveling ten afscheid
Besprenkeling en bewieroking
Slotgebed
Slotlied
Achter in de kerk het gedachteniskruisje weghangen