• darkblurbg

In de vroege gebruiken van de katholieke kerk heeft men aan de handoplegging een zalving met welriekende, heilige olie (chrisma) toegevoegd. Dit deed men om beter de gave van de heilige Geest te duiden. Deze zalving verduidelijkt de naam van 'christen', wat 'gezalfde' betekent. De zalving bestaat nu nog steeds in het sacrament van het vormsel. Het vormsel is de bekrachtiging van het doopsel maar meer nog is het vormsel de voltooiing van de gave van de Geest die in het doopsel werd gegeven. Eigenlijk wordt het vormsel nog steeds zo toegediend als in de eerste eeuwen. Iedere gedoopte die nog niet is gevormd kan het sacrament van het vormsel ontvangen. Het vormsel wordt veelal toegediend aan jonge mensen die als kind zijn gedoopt, op het moment dat ze hun eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen en zelf "ja" zeggen tegen de geloofsgemeenschap waarin zij door het doopsel zijn opgenomen. In het vormsel bevestigt de Heilige Geest het ‘ja-woord’ van de vormeling, en geeft het de kracht om te blijven geloven en de Blijde Boodschap (Evangelie) door te geven.

Vormselviering

Tijdens de vormselviering vernieuwen de vormelingen hun doopbelijdenis. Daarna volgt de handoplegging en de zalving met het chrisma, de kernhandeling van het vormsel. De bisschop, of zijn vertegenwoordiger, legt zijn hand op het hoofd van de vormeling en tekent hem met chrisma in de vorm van een kruis. Hij zegt: "Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods". Tijdens deze zalving staat de vormeling tussen zijn beide ouders, die ieder een hand op de schouder van hun kind leggen.

Wijding van het chrisma

De wijding van het chrisma hoort in zeker zin tot het sacrament van het vormsel. Op de avond vóór Witte Donderdag wijdt de bisschop tijdens de chrismamis voor heel zijn bisdom het heilig chrisma. Vertegenwoordigers van elke parochie in het bisdom halen de heilige olie voor hun parochie op en brengen deze in de Paaswake de geloofsgemeenschap binnen. Net als het doopsel is het vormsel een eenmalig, onuitwisbaar teken. Het sacrament kan maar eenmaal worden ontvangen.

Lees hier alles over de vormselvieringen van dit jaar