• darkblurbg

Publicatie van gegevens over de Stichting tot Behoud van religieus erfgoed in de parochie De Goede Herder, geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

1. De naam van de instelling
Stichting tot Behoud van religieus erfgoed in de parochie De Goede Herder.

2. Contactgegevens
De stichting is gevestigd te Tilburg aan het adres Broekhovenseweg 2, 5021 LE Tilburg en is te bereiken via het secretariaat van Parochie De Goede Herder (telefonisch: 013-7200970; per e-mail: info@parochiedegoedeherder.nl). Gegevens over de stichting zijn opgenomen op de website van Parochie De Goede Herder: deze pagina en www.parochiedegoedeherder.nl/uw-gift/stichting-erfgoed.

3.Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) / fiscaal nummer
De stichting heeft de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Deze status is toegekend bij beschikking van de Belastingdienst RSIN / fiscaal nummer: 852587016.

4.Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 57454205.

5. Doelstelling en hoofdlijn van beleid
De stichting is opgericht om fondsen te werven die worden aangewend voor behoud van kerkgebouwen die zijn gelegen in het gebied van parochie De Goede Herder (Tilburg-Zuid en Goirle). Maar de gelden kunnen ook worden aangewend voor behoud van ander religieus erfgoed van de parochie, waarbij allereerst wordt gedacht aan monumentale orgels, kunstvoorwerpen en andere kostbare objecten.
Jaarlijks besluit het bestuur van de stichting, na consultatie van het parochiebestuur, omtrent de besteding van het batig saldo, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten is bepaald.

De stichting onderkent dat bij veel mensen er vaak wel affectie is met het kerkgebouw als beeldbepalend monument voor de wijk, stad of dorp. Ook objecten, roerende goederen (schilderijen, beelden enz.) alsook kerkelijke muziek (zoals de druk bezochte passiemuziek uitvoeringen) worden vaak ook door niet-kerkelijke mensen gewaardeerd en gewenst om te behouden.
De stichting stelt zich mede ten doel om het belang van het religieus erfgoed in de parochie De Goede Herder uit te dragen. Daarbij zal ook inspanning worden gedaan om fondsen te verwerven bij mensen die niet verbonden willen zijn aan de RK kerk als instituut, maar wel het erfgoed van die kerk een warm hart toedragen.

6. De bestuurders
De bestuursleden van de stichting worden benoemd door het parochiebestuur van de parochie De Goede Herder.
Het bestuur van de stichting bestaat per 1 januari 2020 uit de volgende personen:
De heer Drs. H.G.J. Bolsius, voorzitter (tot 1 januari 2020 was de heer Prof. Dr. H.C.M. de Swart voorzitter)
De heer Mr. G.J.C.M. Vrenken, secretaris
De heer Mr. H.A.H.A.M. Franken, penningmeester

7. Beloningsbeleid
Statutair is vastgelegd dat bestuursleden van de stichting geen beloning ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018 en 2019
Zoals hierboven is aangegeven is het primaire doel van de stichting om fondsen te werven ten behoeve van het behoud van het religieus erfgoed in Parochie De Goede Herder en om het belang van het behoud van religieus erfgoed uit te dragen.
De stichting wordt regelmatig onder de aandacht gebracht van de kerkgangers en andere personen die zich betrokken voelen bij het behoud van het religieus erfgoed van de parochie De Goede Herder. Daartoe is een folder beschikbaar met informatie over de stichting en de over de fiscale voordelen van doneren aan de stichting met de status van culturele ANBI. Deze folder is beschikbaar in onder meer alle kerklocaties van Parochie De Goede Herder en is ook verstrekt aan de notariskantoren in Tilburg en omgeving. Ook op de website van Parochie De Goede Herder is relevante informatie over de stichting opgenomen.

Het bestuur van de stichting heeft op 28 mei 2019 besloten om uit het batig saldo van de stichting voor 2018 in 2019 bijdragen te verstrekken aan Parochie De Goede Herder ten behoeve van de volgende doelen:

Doel Bedrag
Ad van der Schoot Antiek & Oude Kunst taxatie Madonna € 242,00
Stichting Restauratie Atelier Limburg Röntgenopnames Maria met kind € 387,20
M. van de Kerkhof Ingenieursbureau Torenuurwerkverlichting Broekhoven € 12.695,32
M. van de Kerkhof Ingenieursbureau Torenuurwerkverlichting St. Jan Goirle € 13.434,63
Van Boxtel ID Kruis ophangen, sokkel aanpassen St. Jan Goirle € 1.056,07
Van Amelsfoort Restauratie beeld St. Jan Goirle € 2.385,00
Totaal € 30.200,22

9. Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020
In de bestuursvergadering van 2 november 2020 en de daarop volgende digitaal vastgelegde besluiten, zijn voor 2020 de volgende verplichtingen aangegaan jegens Parochie De Goede Herder:

Doel Bedrag
Herstel kruis en calvarieberg Korvel € 4.000,00
H.Hartbeeld Goirle € 2.000,00
Schilderwerk deuren Heike € 1.000,00
Schilderwerk deuren Heuvel € 1.000,00
Vervangen scheidingsmuur Goirle € 5.000,00
Schilderwerk Trouwlaan € 2.000,00
Totaal € 15.000,00

10. Jaarverslag 2019 en 2020
Voor de balans per 31 december 2019, respectievelijk 2020 en de staat van baten en lasten 2019 en 2020 zie de overzichten hieronder.