• darkblurbg

Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het realiseren van allerlei activiteiten binnen de parochie. Als u een steentje wilt bijdragen, raadpleeg dan de bestaande vacatures in de vacaturebank voor vrijwilligers hieronder. U kunt ook contact opnemen met het centrale parochiesecretariaat of met het secretariaat van één van de locaties.

Ook uw hulp kunnen wij gebruiken.


Binnenkort ontstaat een vacature in het Parochiebestuur, voor de portefeuille Gebouwen, tevens lid van het Dagelijks Bestuur.

De Parochie De Goede Herder

De parochie De Goede Herder omvat (globaal) het gebied van Tilburg ten zuiden van het spoor, plus Goirle. Tot de parochie behoren zes kerken (Broekhoven, St. Jan Goirle, ’t Heike, Heuvel, Trouwlaan en Petrus en Paulus).

In 2019 hebben het pastoraal team en het parochiebestuur het  pastoraal beleidsplan “Elkaars goede herder zijn” ontwikkeld. Dit beleidsplan omvat zowel het pastoraat als de bedrijfsvoering.

Het beleidsplan vindt u hier.

Het parochiebestuur

Het parochiebestuur is belast met de organisatie van de parochie en het bestuur van de zakelijke kant. Het parochiebestuur moet er voor zorgen dat de parochie over voldoende middelen beschikt (personeel, gebouwen, goederen, financiën), zodat de parochie als geloofsgemeenschap goed kan functioneren. Het parochiebestuur is faciliterend voor het pastoresteam, dat verantwoordelijk is voor het pastoraat.

Zowel het pastoresteam als het parochiebestuur, dragen ieder voor hun eigen terrein, er zorg voor dat het nieuwe beleidsplan als richtinggevend kader wordt uitgevoerd.

De leden van het parochiebestuur werken collegiaal samen. Zij zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor het totale bestuur. Op basis van deskundigheid en affiniteit hebben alle bestuursleden daarnaast een of meer speciale aandachtsgebieden (portefeuilles).

Het parochiebestuur kent op dit moment de volgende portefeuilles:

 • voorzitter (de pastoor is van rechtswege voorzitter)
 • vice-voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • vrijwilligersbeleid
 • communicatie
 • bouwzaken

Afhankelijk van gebleken behoefte, kunnen de aandachtsgebieden worden aangepast.

Leden van het parochiebestuur vallen ook onder het vrijwilligersbeleid van de parochie.

De vacature

Door het voorgenomen vertrek van het huidige lid van het parochiebestuur dat belast is met de portefeuille Gebouwen, ontstaat er een vacature in het parochiebestuur.

Hiervoor zijn we op zoek naar een geschikte opvolger.

De portefeuille Gebouwen omvat het (bestuurlijk) beheer en onderhoud gebouwen, inventarissen en begraafplaatsen. Dit gebeurt in afstemming met de gebouwenbeheerders van de kerklocaties en met organisaties als de Monumentenwacht en het Bouwbureau van het Bisdom.

Daarnaast is de portefeuillehouder Gebouwen ook het eerste aanspreekpunt voor niet-kerkelijk onroerend goed, dat in het bezit is van de parochie. Het beheer hiervan vindt grotendeels plaats met inschakeling van een professionele gebouwenbeheerder.

De portefeuille Gebouwen is binnen het parochiebestuur een belangrijk en verantwoordelijk taakgebied.

De portefeuillehouder Gebouwen is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van het parochiebestuur (DB), dat belast is met het afwikkelen van de dagelijkse aangelegenheden.

Het DB bereidt tevens de meer algemene onderwerpen mee voor, die in het AB aan de orde komen.

Het DB bestaat uit de vice-voorzitter, de penningmeester en de portefeuillehouder Gebouwen.

Gelegenheid tot kandidaatstelling

Op grond van het “Reglement Bestuur van een Parochie”, dat door de bisschoppen is vastgesteld, moeten parochianen in de gelegenheid worden gesteld om zich kandidaat te stellen.

Hebt u belangstelling om lid te worden van het parochiebestuur met de portefeuille Gebouwen, dan kunt u uw belangstelling hiervoor vóór 1 maart 2021 kenbaar maken, onder opgave van uw motivatie.

Dat kan per brief of per mail aan het parochiebestuur van de parochie De Goede Herder (postadres: Broekhovenseweg 2, 5021 LE Tilburg; mailadres: info@parochiedegoedeherder.nl).

Op basis van de ontvangen reacties zal het parochiebestuur een voordracht doen aan de Bisschop.

Profiel

 • U wilt zich inzetten voor de parochie als geheel en wilt in collegiaal verband op loyale wijze uitvoering geven aan het pastoraal beleidsplan.
 • U bent bereid om eerstverantwoordelijk portefeuillehouder te worden van de portefeuille Gebouwen.
 • U hebt voldoende tijd beschikbaar (de ervaring leert dat het bestuurslidmaatschap voor deze portefeuille al gauw 1 à 2 dagen in de week vergt).

Doel: gesprekken voeren met mensen die met een hulpvraag bij de kerk komen en samen oplossingen zoeken.

De taken van de vrijwilliger zijn:

 • Als iemand met een hulpvraag zich (vaak via het secretariaat van de kerk) bij de Samaritaan gemeld heeft, contact opnemen met de hulpvrager en een afspraak maken voor een gesprek. Dit kan op de kerklocatie of bij de hulpvrager thuis.
 • Het gesprek met de hulpvrager voeren en al pratende kijken of je samen een oplossing kunt vinden.
 • Het bijwonen van de driemaandelijkse vergaderingen van de werkgroep. Hier worden casussen besproken: dit was het geval, zo hebben we het opgepakt, doen we het volgende keer weer zo, of anders?

Wat is er voor nodig?

 • Het kunnen onderschrijven van de uitgangspunten van De Samaritaan.
 • Een warm hart hebben voor mensen in nood.
 • Goed kunnen luisteren, de hulpvraag goed kunnen verstaan.
 • Bekendheid met maatschappelijk werk en hulpverlening is een pre.

Aanmelden of meer informatie: tvdboom@parochiedegoedeherder.nl.

De taak van de vrijwilliger: stadsbezoekers die in de kerk komen gastvrij ontvangen tijdens de open-kerk uren.

We zijn op zoek naar enthousiaste personen die minimaal 1 keer in de maand, op een vast tijdstip, ons zouden willen ondersteunen met het openhouden van de kerk voor het publiek. Vaker mag natuurlijk altijd!

Je moet in staat zijn om, bij vragen van bezoekers, met enthousiasme iets over de kerk en wat het geloof voor jouw persoonlijk betekent te kunnen vertellen. Daarnaast is er een aantal aanvullende taken zoals: het zelfstandig open en sluiten van de kerkdeuren en het beheren van een kleine kas voor de verkoop van kleine religieuze voorwerpen, zoals kaarsen, beeldjes et cetera.

Tijdstippen waarop het open-kerk is:
Woensdag van 14:00 tot 16:00 uur
Donderdag van 18:30 tot 21:00 uur
Zaterdag van 14:00 tot 16:00 uur  

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx, alexhendrickx56@gmail.com
Of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

 • Gevoel hebben voor bloemschikken/decoreren
 • Creativiteit is een pre
 • Bereidheid om mee te doen met cursus "Liturgisch bloemschikken"

Aanmelden of meer informatie: Annie van Heerebeek, joann3@home.nl.

Vereisten:

 • Goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers.
 • Er rekening mee dienen te houden dat u in een monumentaal gebouw werkzaamheden gaat verrichten, waarbij men gebonden is aan de daaraan verbonden voorschriften met het gebruik van schoonmaakmiddelen.
 • Werkzaamheden worden verricht in een gebedsruimte, waarbij als gevolg hiervan soms voorrang verleend dient te worden aan diensten en andere activiteiten.
 • Men dient enige kennis van schoonmaken te hebben.

Tijdstip werkzaamheden:
dinsdag van 09:30 tot 12:00 uur
woensdag van 09:30 tot 12:00 uur

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx, alexhendrickx56@gmail.com
Of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

Deze werkgroep zorgt voor het schoonhouden van het interieur en de directe omgeving van de kerk in Goirle.

 • Iedere maandag van 13:00 tot (ongeveer) 14:30 uur.
 • Kun je niet elke week, minder vaak is ook goed.
 • We bieden je een voldaan gevoel na afloop en koffie of thee met een koekje

Aanmelden of meer informatie: Ans Gruijthuisen (013-5300664).

Eenmaal per maand op zondag van 11.00-11.30 vindt de kinderwoorddienst plaats, tijdens de eucharistieviering in de Heikese kerk.

De vrijwilligers krijgen uitleg over de katechese die ze nodig hebben om in de werkgroep te helpen.

Vereisten:

 • Affiniteit hebben met kinderen van 5 tot en met 10 jaar.
 • Goed kunnen samenwerken met andere vrijwilligers.
 • Enthousiast het geloof kunnen overdragen.

Aanmelden of meer informatie: Alex Hendrickx, alexhendrickx56@gmail.com
Of neem contact op met het secretariaat van 't Heike.

Meer informatie: tomwerkhoven@live.nl

meer informatie: tomwerkhoven@live.nl

We zoeken vrijwilligers voor het klaarzetten en opruimen van allerhande zaken, die bij vieringen of diensten horen.
Op zaterdagavond van 17:30 tot 20:30 uur of in overleg.

Aanmelden of meer informatie: Koos van Beijsterveldt, vanbeijsterveldtkoos@gmail.com.

We zoeken vrijwilligers die willen lezen tijdens vieringen of diensten.
Zaterdagavond van 19:00 tot 20:00 uur.

Aanmelden of meer informatie: Koos van Beijsterveldt, vanbeijsterveldtkoos@gmail.com.

We zoeken vrijwilligers voor het schoonhouden van de kerk.
Uren vast te stellen in overleg.

Aanmelden of meer informatie: Marie-José Hulskramer, m.hulskramer@kpnmail.nl.

Lees hier over het vrijwilligersbeleid van onze parochie