• darkblurbg

18-04-2021: De preek van de derde zondag van Pasen 2021
Beste mensen, Goede daden en woorden worden altijd beloond. Wanneer? God weet het. Maar er komt een moment dat goede daden en woorden beloond worden. Als het niet hier op aarde is, dan is het in de Hemel, bij God. Goede daden en woorden worden altijd beloond. Er zijn wel enkele voorwaarden: trouw blijven aan jouw levenskeuze; trouw blijven aan jouw roeping – en we hebben als Christen allemaal een roeping: jouw geloof in praktijk brengen door goede daden en goede woorden, de geboden van God onderhouden, naastenliefde, solidariteit, dienstbaarheid, vergeving schenken aan mensen die je gekrenkt hebben, barmhartig zijn. Zoals Johannes in zijn brief schrijft: in zo’n mens heeft de “liefde de volmaaktheid bereikt”. We kijken ook naar het leven van Jezus. Hij sprak mooie woorden en deed geweldige wonderen. Hij was goed. En… Jezus stierf aan het Kruis, de ellendigste dood die je je maar kunt voorstellen.  Maar God de Vader maakte het goed, Hij wekte Hem op uit de dood. Jezus Verrees uit de dood en leeft. Ja leeft, voor eeuwig! Goede daden en woorden worden altijd beloond. Als het goed is, heeft u dat zelf ook wel ondervonden in uw eigen leven: als vader of moeder, zoon of dochter, buurman, buurvrouw, vriend of vriendin.

Wat ik nu ga vertellen is echt gebeurd. Jaren geleden was er een arme boer in Schotland die naast een moeras woonde. Op een dag toen die boer aan het werk was, hoorde hij hulpgeroep uit het moeras. Een kinderstemmetje. De boer liet alles vallen en rende zo hard hij kon naar het moeras. Daar zag hij een jongetje dat uit het slijkerige water wilde kruipen, maar het lukte niet. Het jongetje zakte verder weg. De boer deed al wat hij kon en na veel trekken en sleuren kon hij dat jongetje uit het moeras redden. Ze zagen allebei zwart van de modder, maar de boer redde het leven van dat ventje. De volgende dag stopte een prachtige koets voor de hut van de boer. Een heer in een net pak stapte uit. Het was de vader van de jongen die door de boer gered was. “Dankzij jou is mijn zoon nog in leven”, zei de edelman, “en daarvoor wil ik je rijkelijk belonen”. Maar de boer weigerde het geld, veel geld, en zei dat iedereen dat zou gedaan hebben en hij nam het geld niet aan. Op dat moment kwam de zoon van de boer uit de hut. “Is dat jouw zoon?” vroeg de edelman. De boer zei “ja”. “Dan stel ik je voor om jouw zoon dezelfde opleiding te geven als mijn eigen zoon. Later zul je dan zeker trots op hem zijn!” Dat vond de boer goed. De boerenzoon bezocht de beste scholen van Engeland. Hij studeerde geneeskunde en werd een wereldberoemd dokter. De naam van de beroemde dokter was Alexander Fleming die in 1927 penicilline ontdekte. Enkele jaren na die ontdekking kreeg de zoon van de edelman een zware longontsteking en hij zou zeker gestorven zijn als de penicilline niet was uitgevonden. De naam van de zoon van de edelman was Sir Winston Churchill, de beroemde staatsman die een paar jaar later Groot-Brittannië door de Tweede Wereldoorlog sleepte. Dokter Alexander Fleming en Sir Winston Churchill bleven heel hun leven goede vrienden. Alexander Fleming overleed in 1955 en Winston Churchill tien jaar later. Beiden zijn ze op hetzelfde kerkhof in Londen begraven. Ja, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, Gods Voorzienigheid is geweldig: goedheid wordt altijd beloond. Als het niet hier op aarde is, dan is het zeker in de Hemel.

In het Evangelie lezen we dat – na Jezus’ Verrijzenis – Jezus ‘herkend werd aan het breken van het brood’. Wij leven ook in de tijd na Jezus’ Verrijzenis en wij mogen Jezus ook herkennen in het Brood van de Heilige Communie. In het Evangelie lezen we ook dat Jezus ‘plotseling in hun midden stond en zei: Vrede zij u!’ Dat zegt Jezus vandaag ook tot u. Hij is hier, de levende Heer, en Hij wil ons Zijn Vrede geven. En wat zou de Heer vandaag tegen ons zeggen? Volgens mij de heel simpele woorden: ‘Volg Mij’… Misschien zou Hij ook nog wel iets anders van ons vragen, iets wat we niet verwachten, maar het zal zeker iets zijn wat goed is; én ook iets dat we aankunnen, wat de goede Heer zal ons nooit iets vragen dat onze krachten te boven gaat en als we erop ingaan… Goedheid wordt altijd beloond, soms moet je er lang op wachten, maar als het niet hier op aarde is, dan zeker in de Hemel. Weet u wat onze zwakte is? Het is de zwakte van de meeste mensen: de angst, de schrik… we zijn bang, veel te bang om Jezus te volgen. Daarom, vraag aan de Heer om Hem te horen en om ‘gehoorzaam’ te zijn aan wat Hij van ons vraagt. Wat we sowieso kunnen doen is: blijmoedig onze roeping als Christen op ons nemen, hoop brengen waar wanhoop is, getuigen van Gods grenzeloze liefde voor al Zijn kinderen. Dan zijn we op de goede weg,  en (zoals Johannes schrijft) ‘dan weten we zeker dat we in Hem zijn’.

Amen.