• darkblurbg

01-01-2020: De preek van Moeder Gods 2020
1 Januari vieren we Maria als Moeder van God. Het is mooi om het jaar te starten onder de bescherming van Moeder Maria. In het Evangelie van Lucas vernemen we hoe Maria Moeder van Gods Zoon is geworden toen de Engel Gabriël een boodschap bracht dat ze door de kracht van de Heilige Geest zwanger zou worden. De Engel Gabriël zei dat ze Hem de Naam Jezus moest geven. Ik parafraseer de Heilige Bernardus: De Engel wacht op een antwoord, want hij moet terugkeren naar God die hem zond. Ook wij wachten op Haar antwoord. Als Maria ‘ja’ zegt, zullen wij bevrijd worden en zal voor ons de Hemel opengaan. Door dat korte antwoord van Maria, haar ‘ja-woord’, kunnen wij hersteld worden, kunnen wij ten volle leven als mens met Jezus Christus, en wordt het eeuwig leven voor ons mogelijk. Op dat antwoord wacht Adam, de balling uit het Paradijs, met zijn ongelukkige kinderen; op dat antwoord wachten Abraham en David en de andere aartsvaders; op Maria’s antwoord wachten alle mensen die wonen in de schaduw van de dood. Heel de wereld houdt de adem in, en niet zonder reden. Hemel en aarde houden hun adem in. Heilige Maria, open Uw hart voor het geloof, open uw lippen voor Uw het ‘ja-woord’, open uw schoot voor de Schepper. Zie, Hij die door de volken wordt verwacht, staat buiten en klopt aan de deur. Sta op en doe open. Sta op in kracht van het geloof, haast U uit liefde. Geef antwoord aan de Engel en door de Engel aan God. Spreek uw ‘ja-woord’ en ontvang het Woord, Jezus Christus zelf! Als U ‘ja’ zegt, kunnen wij straks ook makkelijker ‘ja’ zeggen. En Maria zei: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiedde naar uw woord.” De Engel ging van Haar heen. Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en heeft de mensheid verlost.

Beste broeders en zusters, Zonder de toestemming en medewerking van Maria zouden we verloren zijn, eeuwig verloren. We zouden geen erfgenamen van de Hemel worden en niet vrij zijn. Maar we zijn het wel, zo lezen we in de tweede lezing. Als we kijken naar de herders in het Evangelie, dan lopen ze heen en weer en ze houden niet op erover te spreken. Door de boodschap van de Engelen zijn ze onrustig en helemaal opgewonden. Dit staat in groot contrast met de mensen van Bethlehem en Jeruzalem, die niets doen en niets zeggen. En wij? Nu op deze eerste dag van het jaar vraagt de Heer Jezus Christus ons ‘ja-woord’ om in ons leven te mogen binnenkomen. Zoals de Engel Gabriël wachtte op het antwoord van Maria, zo smeekt God (ja, smeekt God) ons om Hem te antwoorden. God wil de samenleving, waar zoveel onrust is, redden en verlossen met ons antwoord. God vraagt onze samenwerking. Vragen we vandaag aan Maria om voor ons ten beste te spreken, voor ons te bidden, zodat ook wij met heel ons hart kunnen zeggen: “Mij geschiede naar Uw woord”.

In dit nieuw jaar, 365 dagen plus één – want het is een schrikkeljaar – 366 dagen dus, krijgen wij nieuwe kansen om ons geloof te vernieuwen. We mogen een heel jaar lang ontdekken en er dankbaar voor zijn dat “God met ons” zal zijn. Laten we daarom ons hart openen en op voorspraak van Maria ons ‘ja-woord’ aan de Heer geven zodat Hij de belangrijkste plaats in ons leven krijgt, zodat we een zegen kunnen zijn voor onze dierbaren en voor alle mensen die we dit jaar ontmoeten. We gaan straks ook verder met de mensen van Heike en Heuvel in één toren. Spannend. Laten we er een genadevol en gezegend jaar van maken. Aan u allen (een zalig uiteinde en) een gezegend en zalig Nieuwjaar, onder de zegen en bescherming van de Almachtige God.

Amen.