• darkblurbg

27-09-2020: De preek van de zesentwintigste zondag door het jaar 2020
Jezus spreekt over een vader met twee zonen, die aan zijn zonen vraagt te werken in de wijngaard. De eerste zoon zegt ‘ja’, maar hij doet ‘neen’; de tweede zegt ‘neen’, maar hij doet het wel, hij ging werken in de wijngaard. Jezus vertelt deze gelijkenis aan de hogepriesters en de oudsten van het volk. Met de eerste zoon bedoelde Hij hen; de hogepriesters en de oudsten kenden de hele Bijbel, ze wisten wat God van hen wilde, maar ze deden het niet, ze wisten dat de Messias zou komen, maar ze luisteren niet naar Hem, naar Jezus. Ze noemden zich gelovig, maar in hun hart was daar niet veel van te merken. Ze waren hoogmoedig, onbarmhartig, onbetrouwbaar, tegen Jezus. Met de tweede zoon bedoelde Jezus de mensen die God eerst niet kenden, of weinig aandacht hadden voor God, of een leven leidden dat niet zo netjes was, maar nadat ze Jezus’ Boodschap hoorden en Zijn barmhartige liefde ondervonden, bekeerden ze zich tot Hem en veranderden hun manier van leven. Eerst was het ‘neen’, daarna werd het ‘ja’. Er zijn in de Bijbel voorbeelden genoeg: de tollenaar Matteüs, Zacheüs de oppertollenaar van Jericho, Maria Magdalena, een vrouw van lichte zeden, en nog vele anderen.

Maar, broeders en zusters, hoe zit het met ons? Hoe zit het met u? We zeggen allemaal regelmatig ‘ja’ in ons leven, maar houden wij ons ja-woord vol? Bijvoorbeeld de belofte van ouders, peter en meter wanneer ze beloven hun kindje gelovig op te voeden; of wanneer paartjes tijdens het huwelijk elkaar het ja-woord geven; of de priester die bij zijn wijding volledige trouw belooft aan de bisschop en aan Christus’ Kerk. Ik moet eerlijk toegeven dat ik daar niet altijd in slaag. Soms zeg ik ook wel eens ‘neen’. In iedere mens is de eerste zoon en de tweede zoon aanwezig. We beloven iets met hart en ziel, maar als puntje bij paaltje komt is het maar een halve ‘ja’ of een hele ‘neen’. Zo is de mens, wispelturig. Toch mogen we het ideaal voor ogen houden en vasthouden, ons niet laten ontmoedigen. Van de Heer krijgen we elke keer weer een nieuwe kans om ons te herpakken en te verbeteren. De Heer staat ons bij met Zijn vergevende en versterkende liefde die ons optilt. Vandaag zegt Jezus tegen ieder van ons: “Ga vanaf vandaag werken in Mijn wijngaard”. Waar ligt onze wijngaard? Waar is uw wijngaard? Dat is voor ieder mens verschillend. Ieder mens heeft eigen gaven en talenten, de een is jong, de ander wat ouder. Een tip: het heeft in elk geval te maken met medemensen: dichtbij in het gezin, familie of vrienden; of veraf in de omgeving, parochie, stad en wereld. Het gevaar bestaat dat we onze medemensen niet meer zien, zeker in deze coronatijd, dat we mensen niet meer ontmoeten van mens tot mens, van aangezicht tot aangezicht. Je kunt natuurlijk contacten onderhouden via internet of de telefoon. Het is belangrijk dat men elkaar aanspreekt, het hart kan luchten, elkaar bemoedigt en als gelovige voor elkaar bidt. De mens is een sociaal wezen en heeft contacten nodig, ook het contact met God, met de Heer Jezus Christus. De Kerk – en ieder van u is kerk – is geroepen om de Blijde Boodschap van Jezus Christus handen, voeten en stem te geven in onze omgeving en in deze wereld. We zijn allemaal geroepen om andere mensen te laten zien dat de Kerk een ‘thuis’ is voor iedereen. Laten we daarom werken in de wijngaard van de Heer, ‘ja’ zeggen tegen God en tegen elkaar. Laten we de Heer ook om hulp vragen. Hij zal ons geven ofwel wat wij vragen, ofwel wat Hij beter vindt. De Heer heeft Zijn leerlingen dikwijls aangespoord om te bidden. Hij heeft ook gelijkenissen verteld, om ons van de kracht van het gebed te overtuigen. Het gebed verkrijgt het goede en kan het kwade afweren. Als u met geduld tegenslag wilt verdragen, bid dan. Als u uw slechte gewoontes de baas wilt worden, bid. Als u de listen van de kwade wilt herkennen en zijn valstrikken wilt vermijden, bid. Wanneer u blij van hart wilt leven en niet wilt vervallen tot droefheid en verdriet, bid. Als u goede gedachten en verlangens wilt hebben, bid. Als u wilt dat uw goede voornemens vruchtbaar zijn, bid. Als u fouten wilt uitbannen en goed wilt zijn, bid. Als u God, Jezus Christus, Maria wilt ontmoeten, hun omarming wilt voelen, bid. Kortom, in elke nood, om te werken in de wijngaard des Heren, om vruchtbaar te zijn is het gebed belangrijk. Het verjaagt van ons de kwade gedachten, en roept de goede gedachten en de Goede Geest tot ons. Daarna kunnen we gesterkt er op uit trekken en werken in Gods wijngaard. Dat wens ik u toe.

Amen.