• darkblurbg

06-12-2020: De preek van de tweede zondag van de advent 2020
Broeders en zusters, Vorige week hoorden we de eerste fase van de Advent: waakzaam zijn! Waakzaam, want de Heer komt: in de Mis op het altaar onder de gedaante van Brood en Wijn; met Kerstmis komt de Heer ook; op het einde van jouw leven komt Hij; én Hij komt op het einde van de tijd bij het Laatste Oordeel. De Heer komt, wees ‘waakzaam’, laat u niet in slaap wiegen als een pasgeboren baby. Deze tweede zondag van de Advent begint de tweede fase van de Advent: “troost, troost mijn volk (…) Uw God is op komst”. Je kunt het ook vertalen met: “bemoedig, bemoedig mijn volk”. De profeet Jesaja leefde in een tijd dat het volk van God het moeilijk had. Jesaja bemoedigt het volk en spreekt tot het volk over de Blijde Boodschap van bevrijding: de moeilijke tijd is voorbij, je kunt weer vol vertrouwen naar de toekomst kijken, het komt goed. Jesaja nodigt de mensen uit zich door de Heer te laten bemoedigen: de zware beproeving is voorbij, laat je nu troosten/bemoedigen… door wie? door God zelf! want “Uw God is op komst!” Droefheid en angst verdwijnen voor vreugde, de Heer komt er aan en zal zelf Zijn volk leiden. Hoe doet Hij dat? Als een goede herder weidt Hij de schapen, met zachte hand, Hij draagt ze in zijn armen, dicht tegen zijn boezem; de verdwaalde en verstrooide schapen brengt Hijzelf in veiligheid en Hij heeft zorg voor de zwakke en gekwetste schapen. Een prachtig beeld van een herder die eenheid en veiligheid geeft aan zijn kudde.

Beste mensen, Ook in onze tijd komt God. De profeet Jesaja nodigt ons die luisteren uit – vandaag, hier en nu – ons te laten troosten en bemoedigen door God zelf. In deze coronatijd hebben we allemaal bemoediging nodig. Daarom een oproep: maak ruimte in uw hart, open uw hart, scheur uw hart, en laat u bemoedigen door de Heer zelf. Pas als we Zijn troost en bemoediging ontvangen, pas als we ons door God bemind weten, kunnen we zelf boodschappers van Gods bemoediging, vreugde en liefde zijn. Open uw hart voor de Heer, Hij komt als we Zijn Woord horen in het Evangelie, als we bidden, als we Hem ontmoeten in de Heilige Communie, Hij komt met Kerstmis. De uitnodiging van Jesaja: “Troost, troost (of bemoedig, bemoedig) mijn volk (…) Uw God is op komst” wordt dan werkelijk in ons. Vandaag zijn er mensen nodig die dat voorleven. Ik hoop en bid dat u dat bent. Dat u iemand bent die iets laat zien van Gods goedheid, van Gods Barmhartigheid, die de slapenden wakker maakt, die ontmoedigden wat licht geeft, dat u het vuur van de hoop meedraagt en doorgeeft aan anderen. Er zijn in onze tijd zovele situaties waar mensen bemoedigd moeten worden: de decembermaand is koud met nachtvorst, donkere dagen; de coronatijd is voor iedereen moeilijk, het is nog maar de vraag of er gefeest mag worden; sommige mensen hebben een zwaar jaar achter de rug met eenzaamheid, verdriet en tegenslagen; er waren natuurlijk ook lichtpuntjes, blijde dagen, blijde dagen waar we dankbaar voor zijn. In elk geval mogen wij als gelovige mensen ons hart openen voor de Heer! Hij leidt ons leven door donkere en lichtere perioden. Een dichter heeft eens gezegd: “De Heer is de Heer van de dans”, Hij leidt ons in het leven, door alle perioden heen. Ook de mensen die niet kunnen dansen: blijf naar Hem kijken, Hij leidt ons dag na dag, maand na maand en jaar na jaar. Moge de Heer u helpen hoop en vrede te geven aan alle mensen, het leed te verzachten, de angst weg te nemen, hongerigen en dorstigen te verzadigen. Mogen wij, ieder op de eigen plaats en naar eigen vermogen en eigen talenten, een werktuig zijn in Gods Hand voor diegenen die het nodig hebben, dichtbij en veraf. Want wij Christenen zijn geroepen om onze broeders en zusters te bemoedigen en te troosten door te zeggen dat alleen God richting geeft aan het leven. Hij kan het door ons!

De boodschap van de profeet Jesaja op deze tweede Adventszondag is als balsem voor onze ziel, balsem op de kwetsuren van ons hart. We mogen ons voorbereiden op Gods komst met Kerstmis. God wordt geboren in de tijd; dat was 2020 jaar geleden zo, maar dat is nu nog! Een enorm mysterie. Bereid u voor op Kerstmis. Laat u door de Heer Jezus Christus troosten en bemoedigen. We ontmoeten Hem in de Heilige Communie. Trouwens, God is tot ons gekomen ‘door’ Maria, Zij is ‘de weg’ die God zelf gegaan is om tot onze wereld te komen. Laten wij ons toevertrouwen aan Maria, die voor de mensen van onze tijd en voor ons bidt.

Amen.