• darkblurbg

02-02-2020: De preek van de Opdracht van de Heer / Maria Lichtmis 2020
We hoorden over Simeon. Hij had van God de zekerheid ontvangen dat hij voor hij zou sterven de Messias zou zien. Toen Simeon het Kind Jezus in zijn armen nam, sprak hij profetische woorden: Jezus is gekomen voor alle volkeren (dus ook voor de Nederlanders), voor alle tijden (dus ook voor onze tijd), voor alle mensen (dus ook voor u). Het geloof van Simeon, dat Jezus de Verlosser is van alle mensen, staat als een huis. Simeon noemt Jezus “een licht dat straalt”. Maar anderen zullen het daar moeilijk mee hebben. Simeon profeteert dit tegen Maria: “Dit Kind is bestemd (…) opdat de gezindheid van vele mensen openbaar zal worden.” De geboorte van Jezus heeft veel mensen vreugde gebracht in alle tijden, bij vele mensen van alle rassen, volkeren en talen. Maar er zijn ook mensen die Hem afwijzen. En als het dan alleen bij woorden zou blijven, zou je zeggen: “Ach ja”, maar als ze ook geweld gebruiken… Vele Christenen hadden en hebben te lijden onder het geweld van andere mensen. Je zou kunnen zeggen dat het geloof in Jezus mensen tot één familie maakt, maar Jezus brengt ook verdeeldheid tussen mensen. Er zijn mensen die in Jezus geloven als Redder en Verlosser en Hem zo ook aannemen en aanbidden, en er zijn mensen die niet aannemen dat Hij de mensgeworden God is. Later zal Jezus tegen zijn leerlingen zeggen: “Ik ben geen vrede op aarde komen brengen, maar tweedracht en verdeeldheid”.

Toch is en blijft Jezus de Vredevorst. Ieder die in Hem gelooft ontvangt Zijn vrede, zelfs eeuwige vrede en eeuwig leven. Wie trouw blijft aan Jezus Christus en zijn Kerk gaat nooit verloren. Dat wil niet zeggen dat als je gelooft alles altijd goed gaat, dat je niets ergs kan overkomen. Ook gelovige mensen krijgen hun deel van zorgen, problemen, ziekte en lijden. Zelfs de Moeder van Jezus, Maria, kreeg van Simeon te horen dat haar “eigen ziel door een zwaard van droefheid zal worden doorboord”. Maar als je gelovig bent, zoals Maria, dan draag je het niet alleen. Je hebt Jezus Christus, de Heer, die altijd bij je is. Hij zal je nooit verlaten. Sterker nog: door moeilijkheden, lijden en pijn gelijken we steeds meer op Jezus. Hij wordt dan in ons gevormd. Een mysterie. Wil God het lijden? Neen, natuurlijk niet. Maar in dit mensenleven is het onvermijdelijk. We moeten er door. Maar niet alleen. Het enige wat we kunnen doen is in Hem blijven geloven en Zijn weg blijven volgen en gaan. Zoals Simeon en ook de profetes Hanna. Dag en nacht waren ze met God verbonden en leefden ze voor en met God. Ze waren allebei zo vervuld van de Heilige Geest dat ze hun Verlosser herkenden in de tempel. Simeon jubelde het uit. De tekst die Simeon uitspreekt: “Laat nu, Heer, volgens uw woord uw dienaar in vrede heengaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat Gij hebt bereid voor de volken: het licht dat voor alle heidenen straalt” wordt iedere avond gebeden tijdens de completen, vlak voor het slapengaan. Vroeger werd dit gebeden door priesters en religieuzen, maar sinds dat het ook digitaal is, wordt het ook via de smartphone gebeden door vele leken, mannen en vrouwen. Makkelijk. De eerste zin “Laat nú, Heer, mij in vrede gaan” is veelzeggend. Simeon was niet levensmoe, maar verlangt bij God te zijn, om bij Hem thuis te komen. Als je vlak vóór het slapengaan bidt kun je de dag in vrede eindigen, vol vertrouwen op God. Zo wordt tijdens de donkere nacht aan God licht gevraagd, dat Zijn Licht in ons blijft schijnen. De tweede zin “Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd” is ook veelzeggend. Doorheen de dag hebben we met onze ogen God aan het werk gezien in gebeurtenissen, in goede mensen, in gebed, vooral in het vieren van de Heilige Mis waar we God zelf mogen horen, aanbidden en ontvangen in de Heilige Communie.

Broeders en zusters, 2 februari, ‘Opdracht van de Heer’ of ‘Maria Lichtmis’. Wij mogen blij zijn dat God ons Zijn licht en vrede wil schenken. Neem Zijn licht aan, laat u er mee vullen, zoek de Heer waar Hij te vinden is, zodat u ook licht kunt brengen in de duisternis om u heen. Samen, met elkaar en met Maria verbonden, mogen wij Gods licht brengen aan mensen die het moeilijk hebben, mensen die dwalen in duisternis. We bidden dat in en door alle mensen de glorie van de Heer mag schijnen overal in deze wereld.

Amen.