• darkblurbg

20-12-2020: De preek van de vierde zondag van de advent 2020
In de Advent is Maria belangrijk, Ze is zwanger van Jezus, de Zoon van God. Hoe zit dat nu met het geloof van Maria? We hebben de woorden van de Aartsengel Gabriël gelezen: “Verheug u, Begenadigde, de Heer is met u” (in het Weesgegroet: “Weesgegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u”). Op het eerste zicht lijkt het een gewone begroeting: “Verheug u”, maar in de Bijbel hebben die woorden een diepere betekenis. Deze uitdrukking komt in het Oude Testament vier keer voor en elke keer als een blije aankondiging van de komst van de Messias (Sef.3,14; Joël2,21; Zach.9,9; Klaagl.4,21). De groet van de Engel is dus een uitnodiging tot vreugde, want er komt licht in de duisternis. In deze wereld is er duisternis omdat het leven beperkt is, er is lijden, de dood, de boosheid, droefheid, er is de duisternis van het kwaad dat Gods licht versluiert. “Verheug u” is dan een begroeting die een begin maakt met de Blijde Boodschap van het Evangelie. Maar waarover moet Maria zich verheugen? Het antwoord volgt meteen: “de Heer is met u”! Als je met God leeft, dan kun je je verheugen, blij zijn, want God is goed. Hij is een goede Vader die het beste voor je wil. De Aartsengel Gabriël noemt Maria ook “Begenadigde” (of ‘vol van genade’). Alle andere mensen zijn niet ‘vol’ van genade, niet altijd op God gericht en soms egoïstisch. Maria is vol van God, helemaal op God en de medemens gericht. Tussen God en Maria is er een liefdesband die geen mens op aarde bereikt heeft: ‘vol’ van genade. De Heilige Geest vindt in Maria geen barrières. Maria geeft God alle ruimte in haar leven, zonder beperking, Maria luistert naar Gods ingevingen, Ze heeft aandacht voor de tekens die Hij haar geeft, Ze gehoorzaamt aan Gods Wil. De gevolgen zijn dan ook navenant: Maria is de enigste Vrouw die Moeder kan worden van Gods Zoon Jezus. Voor ons is Maria een voorbeeld omdat Zij gericht is op God; en omdat Zij Moeder van Jezus is, is Zij ook Moeder van Zijn Lichaam: de Kerk. Maria is onze Moeder en Zij “bidt voor ons, nu en in het uur van onze dood”.

Hoewel Maria helemaal open was voor God en Zijn werking, is Haar leven niet altijd gemakkelijk geweest. Wanneer Jezus geboren is en in de Tempel aan God wordt opgedragen, zegt de profeet Simeon tot Maria, dat “haar ziel door een zwaard zal worden doorboord” (Lc.2,35). Enerzijds beleeft Maria de vreugde om Moeder van de Messias te zijn, anderzijds gaat Ze ook door de duisternis van de Kruisiging van Haar Zoon. Het was allemaal nodig om de vreugde en het licht van de Verrijzenis te kunnen bereiken. Beste mensen, dierbare gelovigen, wij maken het ook mee. Enerzijds kennen wij momenten van licht in ons leven, diepe vreugde, anderzijds zijn er ook momenten alsof het lijkt dat God ver weg is, donkere duisternis. Het lijkt dan dat God niet luistert of niet spreekt, dat Zijn Wil niet overeenkomt met onze wil, dat ons geloof, de hoop en de liefde schuurt als grof schuurpapier. Maar als we dan ons hart openen voor de Heer en ons vertrouwen op Hem stellen, zoals Maria onder het Kruis, des te meer worden we bekwaam om in elke levenssituatie in vrede te leven. We mogen elk moment van ons leven geloven dat God trouw is en vol liefde voor ons. Maar dat betekent ook dat we soms onze plannen moeten loslaten, ons moeten heroriënteren. Hou dan wel vast aan Gods Woord, het is de lamp die onze gedachten en daden leidt.

Er is nog een moment in leven van Maria waar we iets uit kunnen leren. Toen Maria en Jozef met de twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem gingen, verliezen ze Hem, ze zoeken Hem drie dagen lang. Hij wordt teruggevonden in de Tempel waar Hij spreekt met de Schriftgeleerden. Maria en Jozef zeggen dan bezorgd: “Kind, waarom hebt Ge ons dit aangedaan? We hebben zo naar je gezocht.” Jezus antwoordt dan: “Wat hebt ge toch naar Mij gezocht? Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Maria moet zich opnieuw oriënteren en ze zegt weer ‘ja’, en zo verdiept Ze haar geloof. Dit heroriënteren en dit ‘ja’ moet Maria haar leven lang herhalen, tot onder het Kruis. Beste mensen, wij kunnen Jezus ook ontmoeten ‘in het huis van de Vader’, in de Kerk; zoals Maria hebben wij ook momenten van vreugde en droefheid, licht en duisternis. wij kunnen ook elke keer weer ‘ja’ zeggen tegen dat wat we meemaken in het leven. In het Evangelie van vandaag staat dat Maria “schrok” van het woord van de Engel. Misschien schrikken wij ook van wat we meemaken in het leven, maar over enkele dagen is het Kerstmis. Wij mogen ons daarop voorbereiden door dezelfde houding van Maria aan te nemen: geloof, hoop en liefde voor God en de medemensen. Als we ons verenigen met Maria en dat Kleine Kind in de kribbe, dan zal Hij alle duisternis overwinnen en ons Zijn kracht geven om vreugdevol, liefdevol en vredevol te leven.

Amen.