• darkblurbg

09-02-2020: De preek van de vijfde zondag door het jaar 2020
We worden een kleine club. Er worden steeds meer kerken gesloten. Ik zeg altijd dat ik geen priester ben geworden om kerken te sluiten, maar ik sluit ze dan ook niet. De mensen die niet meer naar de kerk gaan sluiten de kerken. Daar kunt u niets aan doen natuurlijk, u bent er. Hoe dan ook is het niet gemakkelijk om een kerk te sluiten, maar het is onvermijdelijk. We hebben teveel kerken, te weinig gelovigen en te weinig priesters. We worden steeds meer een klein clubje. Er komen wel mensen bij, God zij dank, letterlijk: ‘God zij dank!’ dat u er bent! Maar het is niet genoeg om alle kerken die we nu hebben open te houden. We hopen dat er straks op zijn minst nog één kerk open blijft in onze parochie De Goede Herder. En dat dat een plaats is waar mensen die zoeken naar de zin van het leven – eigenlijk zoeken naar God – zich thuis kunnen voelen, en dat dat een plaats is van geloof, hoop en liefde. Vanuit zo’n plaats kunnen we veel betekenen voor mensen in de regio die op zoek zijn.

Wat kunnen we betekenen? Jezus, in het Evangelie van vandaag, gebruikt twee mooie beelden: “Gij zijt het zout der aarde” en “Gij zijt het licht der wereld”. Onze Heer Jezus verwacht veel van ons. Onze opdracht in deze wereld bestaat er in om zout en licht te zijn. Dat betekent niet dat we beter zijn dan anderen. We mogen zelfvertrouwen hebben, dat is goed, maar we moeten niet arrogant worden. Dat verdraagt niemand. Ons past bescheidenheid, en bescheiden worden we vanzelf als we beseffen dat wij deze opdracht niet zelf gekozen hebben. Het is een opdracht uit den hoge: “Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u”, zegt Jezus tot ieder van ons. Jezus heeft ons gekozen om ons licht te laten stralen, en ons licht moet stralen voor het oog van ‘de mensen’. Het gaat niet om ons, maar om ‘de mensen’ zegt Jezus “opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de Hemel is.” Uiteindelijk is het de bedoeling dat ‘de mensen’ God “onze Vader verheerlijken die in de Hemel is.” Als je God, als je Jezus een plaats geeft in je leven, dan gebeurt er iets met je, in je. Dan ga je anders leven. De scherpe kantjes van het leven verdwijnen misschien niet of niet meteen, maar je kunt er wel mee omgaan. Jouw geloof in Jezus Christus drukt zich dan uit in een levenswijze die goed is, in goede daden, in goede werken, in goede woorden, want anders wordt je geloof ongeloofwaardig. Kortom, ons licht zal moeten stralen: door de verkondiging van ons mooie Katholieke geloof én door het beleven van de naastenliefde, de dienstbaarheid, de solidariteit. Ik hoop dat u er zich van bewust bent dat het het licht van Jezus Christus is dat door ons moet schijnen. Er zijn zo van die mensen die denken dat dat het werk van de pastoors en de kapelaans is. Neen, neen, neen. Het is het werk van alle mensen die gedoopt zijn. Ieder gedoopte kan in zijn of haar dienst aan de naaste, met zijn of haar eigen talenten en mogelijkheden actief zijn. Jezus gebruikt ook het beeld van het zout. Zout heeft verschillende eigenschappen: zout geeft smaak, soep of een biefstukje met wat zout is lekker; zout voorkomt bederf, vlees en vis blijven langer goed als het gezouten is; zout is ook kostbaar, vroeger werd zout zelfs gebruikt om dingen te betalen. Als Christen mogen wij zoals zout smaak geven aan het leven (smaakvol leven), bederf voorkomen (de dingen goed doen en goed houden), en we zijn kostbaar in Gods ogen.

Beste mensen, broeders en zusters, Willen wij licht voor de wereld zijn en zout voor de aarde, dan zal dit meer en meer moeten blijken uit de manier waarop wij ons geloof verkondigen en beleven. Alleen zo zullen wij een Blijde Boodschap hebben voor de mensen van deze tijd. Want veel mensen zoeken op de raarste plaatsen naar een aanstekelijke, positieve en betrouwbare boodschap voor een wereld die op zoek is naar nieuwe bakens en stevige ankerplaatsen. Laten wij ons geloof serieus nemen als bron van inspiratie, als Blijde Boodschap voor alle mensen. Als gelovige Christen moet je niet wachten op het hiernamaals, maar je mag vandaag al actief zijn in het hiernumaals. Dan is er hoop voor de toekomst en dan blijft er op zijn minst één kerk open in de parochie de Goede Herder. Moge onze Heer Jezus, die het Licht is voor alle mensen, ons daartoe de genade en de kracht schenken.

Amen.