• darkblurbg

22-03-2020: De preek van de vierde zondag door het jaar 2020
Beste mensen, De wereld staat plots stil. Tot voor kort werd er gejacht en gejaagd, geen tijd om na te denken. Maar de mens wordt nu tot stilstand gebracht. Evenementen worden afgelast en scholen, restaurants en winkels sluiten. Rijk en arm, iedereen wordt getroffen, verslagen door een minuscuul klein virusje. Het virus kent geen grenzen.

In het Evangelie van vandaag vragen de leerlingen aan Jezus: “Wie heeft gezondigd, hijzelf of zijn ouders?” Jezus maakt duidelijk dat een ziekte geen straf van God is. Eeuwenlang zijn er mensen geweest die meenden dat aardbevingen, hongersnoden, oorlogen, branden, ziektes, revoluties en andere calamiteiten goddelijke kastijdingen zijn. Neen! God is barmhartig. Ik heb eens iemand horen zeggen: “God is altijd barmhartig, de mens soms, de natuur nooit”. Er ligt een wetmatigheid in de natuur, in de schepping, en die kan verstoord geraken. De natuur is verstoord, in onze tijd door een virusje. Er is ook een bovennatuur: God, Maria, de Engelen en de Heiligen. Als wij bidden dan zal de bovennatuur (de Hemel) onze menselijke natuur, de schepping, beïnvloeden. Het gaat dan vooral om de binnenkant van de mens. Als we bidden ontvangen we Gods vrede, vreugde, liefde en kracht om goed te doen. Dat is dan te zien in onze daden. Door Gods inspiratie worden we liefdevol, vredevol, dienstbaar, solidair en voelen we ons verantwoordelijk voor elkaar. Kortom, God is goed, Hij straft niet. Op het eind van je leven, als je gestorven bent, sta je voor God en dan voel je, wéét je, waar je thuis hoort: bij God of niet bij God (Hemel, hel of vagevuur). De zondaar straft zichzelf, dat hoeft God niet te doen. In deze wereld laat God wel bepaalde dingen gebeuren om ons tot inkeer te brengen. Zo’n coronavirus helpt ons nadenken: waar we nu echt mee bezig? wat is belangrijk echt belangrijk in het leven? Hopelijk denken mensen aan God. Want God heeft de mens geschapen om van Hem leven, vrede en liefde te ontvangen. Maar de mens heeft gegeten van de boom van goed en kwaad, de Tien Geboden naast zich gelegd, en wil leven… zonder God. De mens heeft een samenleving gebouwd zonder God en ontdekt nu hoe kwetsbaar men is. Hopelijk ontdekken mensen dat ze God nodig hebben. Het lijkt wel of de hele wereld nu een bezinningsperiode krijgt. Is het toeval dat het coronavirus in de Veertigdaagse Vastentijd heerst? We zullen deze dagen meer teruggetrokken leven. Maar wat doen we met deze bezinningsperiode? Leven we straks verder alsof er niets gebeurd is?

In het Evangelie van vandaag is er sprake van een blindgeborene. Hij leeft in duisternis maar wordt genezen door Jezus. Jezus wil licht brengen, genezen van de duisternis. Jezus Christus is altijd Degene die licht, verlossing en vrede brengt naar mensen zonder vrede, licht en hoop. Jezus Christus is de Gids en Hij blijft Zijn Kerk en de mensheid nabij. Eeuwenlang heeft Hij profeten gestuurd om mensen terug te roepen naar Hem en te waarschuwen voor de gevolgen van de zonden: het eeuwig leven staat op het spel! De Heer stuurde Zijn Moeder Maria naar deze wereld om de mensen op te roepen zich te bekeren. Denk maar aan Lourdes, Fatima, Banneux, Medjugorje. Maar wat zien we gebeuren? In onze tijd worden Missen afgeschaft, zelfs de Sint Pieter in Rome is gesloten, het kan niet anders, het lijkt een apocalyptisch tijd. Maar aan Maria kunnen we ons toevertrouwen. Vragen we aan Maria om bescherming, dat de zieken genezen en dat de wereld Haar Zoon Jezus leert kennen. Hij wil de mensen laten delen in zijn eigen Licht, Leven en Vreugde. Hij wil onze ogen openen voor God, Zijn Vader en de onze.

In het Evangelie lezen we dat Jezus zegt: “Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat de niet-zienden zouden zien en de zienden blind worden”. De Farizeeën wilden niet geloven, ze bleven in duisternis. Ze vertrouwden op zichzelf en als mensen aan zichzelf overgelaten worden, dreigt chaos. Om het coronavirus te stoppen worden door overheden allerlei maatregelen genomen, dat is nodig, maar haast niemand verwijst naar de Redder, de Enige Redder. Jezus Christus heeft een blindgeborene het licht in de ogen weer terug gegeven, Hij zal toch ook wel zo’n virusje kunnen overwinnen zeker!? Kortom, we kunnen de Heer vragen om ons te helpen om deze pandemie te stoppen. De Hemel is de mensen altijd te hulp gekomen, als we er om vragen. We kunnen Gods barmhartigheid afsmeken, zondige wegen verlaten en terugkeren naar onze Schepper. Zo kan de Heer ons Zijn zegen geven en kunnen wij Zijn zegen ontvangen. De Heer is in staat om deze moeilijke tijd tot een nieuw begin te maken. Open we ons hart voor elkaar, maar zeker ook voor de Heer.

Amen.