• darkblurbg

01-01-2019: De preek van Moeder Gods Maria 2019
Een gezegend nieuw jaar 2019. Het is mooi om goede wensen uit te wisselen bij het begin van een nieuw jaar. En we beginnen het jaar goed, met Maria, de Moeder van God. Veel mensen hebben niet zoveel met heiligen. Toch kun je van vele heiligen veel leren. Het zijn helden van het geloof, de hoop en de liefde (liefde tot God en de mensen). Gelukkig hebben vele mensen iets met Maria. Ze is dan ook de belangrijkste vrouw die ooit geleefd heeft. Ze is Moeder van God en mijn/onze geestelijke Moeder. Maria is een superheilige. In de eerste vijftien eeuwen van het Christendom was Maria belangrijk voor alle Christenen. Ze wisten dat Maria een levende, beminnende, zorgende, moederlijke aanwezigheid is. Van hoog tot laag, rijk en arm, allen vereerden ze Maria, de Moeder van God. De mensen wisten dat Maria in het centrum van ons geloof staat. In de Bijbel lezen we dat Maria tegen haar nicht Elisabeth zegt: “Alle geslachten zullen mij zalig prijzen”. Allen, daar hoort u ook bij, wij allemaal. Als je Maria zalig prijst, niet aanbidt, maar tot Haar bidt, kan er iets veranderen en genezen in mensen, in gezinnen, parochies, scholen, in heel de samenleving, zelfs in gevangenissen.

Maria wordt in de Bijbel de eerste keer genoemd in een brief van Paulus aan de Galaten. Dat was rond het jaar 49. De Galatenbrief is ouder dan de Evangelies en daarin lezen we: “Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw” (Gal.4,4). Dit korte vers vertelt de enorme waarheid dat God vlees werd. Hij werd één van ons om de liefde van God te openbaren, om de relatie met God te herstellen, én om ons te herstellen van wat de zonde in ons heeft aangericht. Dit vers van Paulus vertelt ons dat Maria uitgekozen was om de Redder, de Verlosser, ter wereld te brengen. Doorheen heel het Oude Testament verlangde het volk naar de komst van de Messias. Maria brengt Hem ter wereld. Gods Zoon werd een embryo in de schoot van Maria. Zoals u en ik werd de Zoon van God gevormd uit het vlees en bloed van een moeder. Kortom, Maria is Moeder van God. Als Maria nog getwijfeld zou hebben aan de Godheid van haar Kind, werd die twijfel weggenomen door de aanbiddende Engelen en herders en drie wijzen (wij noemen ze koningen). Jezus, de Koning van Hemel en aarde was geboren in het vlees. Maria droeg Hem negen maanden lang, ze bracht Hem ter wereld, voedde Hem, ondersteunde Hem en diende Hem. Maria leert ons dat God niet ver weg is. Toch was het leven van Moeder Maria geen suikerzoet verhaaltje. Ze was niet immuun voor beproevingen. Ze was gewaarschuwd toen Jezus in de Tempel werd opgedragen: de profeet Simeon profeteerde dat “een zwaard van droefheid haar hart zou doorboren”. Ondertussen moest Maria zoals ieder mens haar relatie met God voeden, beschermen en onderhouden. Ze bewaarde de woorden van de Bijbel in haar hart, Ze bad op elke stap van haar levensweg. Ze toont ons om standvastig te zijn in alle omstandigheden. Ze is onze ‘zuster in geloof’ die de race van het leven perfect liep en eindigde.

Wat doet Maria nu? Ze had haar eerste taak perfect vervuld : het dragen, voeden en opvoeden van Jezus tot man. Nu moet Zij ons dragen, voeden en opvoeden tot goede leerlingen van Haar Zoon. Wij zijn Jezus’ jongere broertje of zusje. Zijn Hemelse Huis is ook het onze, Zijn Hemelse Vader is ook de onze, Zijn Hemelse Moeder is ook de onze. Maar hoevele Christenen erkennen Maria als hun Moeder? Haar moederlijke zorg komt alleen tot mij als ik beslis om haar kind te zijn. Paus Franciscus herinnert ons eraan hoe Maria ons wil helpen: “Elke keer als we samenkomen om te bidden, worden we bijgestaan door Maria om de inspiratie van de Heilige Geest te ontvangen”. Als we Maria in ons leven betrekken, begeleidt Ze onze stappen in het volgen van haar Zoon Jezus Christus. Als Moeder blijft Maria ook dit jaar 2019 aan onze zijde. Ze helpt ons om week na week, dag na dag, uur na uur ons te genezen, te voeden en sterk te worden in geloof, hoop, liefde, naastenliefde, dienstbaarheid en solidariteit. Ze helpt ons zodat we meer en meer op Jezus gelijken. Dan pas wordt het een gezegend nieuw jaar.

Amen.