• darkblurbg

15-09-2019: De preek van de vierentwintigste zondag door het jaar 2019
We mogen geloven dat Jezus barmhartig is. Hij is barmhartig voor tollenaars en zondaars als ze naar Hem komen om te luisteren en zich willen bekeren. De Farizeeën en Schriftgeleerden zijn daar kwaad over: hoe kan Jezus met zondaars omgaan? En dan vertelt Jezus twee parabels: een man die op zoek gaat naar dat ene verloren schaapje en een vrouw die op zoek gaat naar dat ene verloren muntje. Allebei hebben ze er veel voor over om het terug te vinden. De herder laat zelfs negenennegentig schapen achter om dat ene te zoeken. In die tijd, als je negenennegentig schapen had, was je rijk. De meeste rijke veeboeren zouden dat ene schaap waarschijnlijk niet eens missen. En welke rijke vrouw gaat op zoek naar één verloren muntje? Ze heeft geld genoeg! Wie veel heeft, kijkt meestal niet naar wat verloren is. Maar bij die herder en bij die vrouw is er grote vreugde wanneer ze het terug vinden en ze willen hun vreugde delen met anderen en feest vieren. Zo maakt Jezus duidelijk dat bij God, Zijn Vader in de Hemel, ook grote vreugde is wanneer een mens zich bekeert, naar God terugkeert. Deze twee parabels benadrukken de bezorgdheid van God voor ieder mens. God maakt geen onderscheid tussen mensen. In onze ogen kan iemand wel eens een waardeloos figuur zijn, maar voor God is ieder mens waardevol. God schrijft nooit iemand af. God zij dank!

In het Evangelie staat dat als één zondaar God terugvindt en zich bekeert, “er vreugde is bij de Engelen van God”. Veel mensen hebben iets met Engelen. Als ik bij mensen thuis kom, zie ik wel eens beeldjes van Engelen staan. Mensen geloven in de hulp van Engelen die op een of andere manier – in je hart of door tekens – de weg wijzen, dingen ingeven te doen of niet te doen. Het gebeurt dat mensen zeggen dat ze een ‘goede Engelbewaarder’ hebben omdat ze aan iets ontsnapt zijn. En ja, Engelen bestaan. Ze zijn voor ons, Christenen, geen fantasiewezens zoals kinderen wel eens geloven in elfjes en kabouters. Engelen horen bij ons geloof. Zo lezen we in het Evangelie van vandaag dat er vreugde is bij de Engelen ‘van God’, ze zijn geschapen ‘door God’. Als we op zondag de geloofsbelijdenis bidden, spreken we ons geloof uit in God, de Schepper van Hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Engelen zijn onzichtbaar; ze hebben geen lichaam, het zijn zuivere geesten. Als Christen worden we uitgenodigd te geloven dat alle mensen door een Engel van God begeleid worden. We hebben een Engelbewaarder. Zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament vinden we Engelen in dienst van mensen en van God, de Schepper van alles. Ondertussen mogen we geloven dat er ook gevallen engelen zijn. Net als wij, mensen hier op aarde, mochten Engelen kiezen vóór of tegen God. Een aantal engelen hebben gekozen tegen God. Zo lezen we in de Openbaring van Johannes (hoofdstuk 12) hoe de Aartsengel Michaël en zijn Engelen de strijd winnen tegen de draak (de duivel) en zijn gevallen engelen. Er zijn mensen die denken dat die strijd iets uit een ver verleden is, maar die strijd gaat verder, hier op aarde. We zien in deze wereld vele goede dingen, maar ook kwade dingen gebeuren. Gelukkig hoeven we niet alleen te strijden. We hebben Jezus Christus, Maria, de gemeenschap van de Christenen en… we hebben allemaal van God een Engel gekregen die in dit leven met ons meegaat. In de Katechismus van de Katholieke Kerk staat in nummer 336: “Vanaf het begin tot de dood is het menselijk leven omringd door de bescherming en de voorspraak van de Engelen. Iedere gelovige wordt terzijde gestaan door een Engel om hem als een behoeder en herder naar het leven te leiden (…) verenigd in God”. Twee dingen. Ten eerste: geloof ik echt in Gods zorg en nabijheid in mijn leven? Je staat er niet alleen voor. God heeft Zijn Zoon Jezus Christus aan je gegeven, en Jezus heeft Zijn Moeder aan je gegeven. Hun aanwezigheid is echt. En je bent zo belangrijk voor God dat Hij ieder persoonlijk ook een Engel gegeven heeft om je te bewaren. Hij wil dat je gelukkig bent hier op aarde en eens het eeuwig geluk bereikt in de Hemel. Ten tweede: luister ik naar de Engelbewaarder? Ieder mens heeft een geweten, een hart. Diep in je hart laat God en Zijn Engel je aanvoelen wat goed is en wat kwaad is. Als je bidt en het stil maakt in jouw hart, kun je aanvoelen wat de Hemel je te zeggen heeft. Daaraan voorbijgaan is Gods raad in de wind slaan.

Broeders en zusters, Met de twee parabels uit het Evangelie maakt Jezus ons duidelijk dat er bij God altijd een weg terug is. Hij doet in dit leven nooit een deur definitief dicht. “Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden” schrijft Paulus aan Timoteüs. Als wij ons hart openen voor Gods barmhartigheid en als we bereid zijn ons te bekeren, dan is er altijd hoop. En… dan is er vreugde bij de ‘Engelen van God’. Ondertussen kunnen wij ook als een Engel zijn voor elkaar. Elkaar helpen, bemoedigen, steunen, goed zijn voor elkaar. Vooral in het geloof kunnen we een steun zijn voor elkaar. Ik heb wel eens iemand horen zeggen: “Een Christen alleen is in gevaar”. Het is moeilijk om alleen Christen te zijn. Daarom, laten we als een Engel zijn voor elkaar, en… dan is er ook vreugde bij de Engelen van God.

Amen.