• darkblurbg

03-11-2019: De preek van de eenendertigste zondag door het jaar 2019
Vandaag is het drie november en dan wordt in de kerk de Heilige Hubertus gevierd. De zondag gaat vóór, dus we hebben de lezingen van de zondag waarin sprake is van Zacheüs, maar we kunnen Sint Hubertus gedenken. Wie was Hubertus? Hubertus is in 656 geboren in Toulouse, Frankrijk, en gestorven in 727 in België. Over Sint Hubertus, de Apostel van de Ardennen, is veel verteld. In zijn leven wordt hij van edelman eerst kluizenaar, vervolgens bisschop van Luik en tenslotte een Heilige. Volgens de overlevering bekeerde Hubertus zich tot het Christendom na het zien van een hert met een schitterend stralend kruis tussen het gewei. Hubertus zag dat in de bossen van de Ardennen toen hij in het jaar 683 op Goede Vrijdag – de sterfdag van Christus – het hert met zijn kruisboog onder schot nam. Hubertus hoorde een stem zeggen: “Hubertus, waarom verlies je je tijd in dergelijke bezigheden? Als je je niet tot de Heer bekeert, ga je voor eeuwig verloren.” Hubertus knielde neer en vroeg wat hij moest doen: “Ga naar mijn dienaar Lambertus en doe wat hij u zegt.” Lambertus was bisschop van Maastricht. Hubertus was van rijke komaf. Maar ook al heb je veel geld, veel bezit, geluk kun je niet kopen en het leven kan soms hard zijn. Dat was ook zo bij Hubertus. Zijn jonge vrouw was gestorven en hij sloot zich af van iedereen. Maar hij bekeerde zich tot Jezus Christus en zijn leven veranderde radicaal.

In het Evangelie horen we over Zacheüs, hoofdambtenaar bij het tolwezen en een rijk man. Tollenaars werden door het volk veracht en gemeden. Zacheüs was rijk, maar innerlijk niet gelukkig. Hij had van Jezus gehoord en toen Jezus in Jericho kwam, wilde hij Jezus zien. Maar Jezus zag Zacheüs ook en zei: “Zacheüs, vandaag moet Ik in uw huis te gast zijn.” Zacheüs ontving Jezus “vol blijdschap.” Blijdschap is het kenmerk van een Christen. Als blijdschap ontbreekt in uw leven, dan kunt u best ook vragen aan Jezus: “Heer, wat moet ik doen?” Hubertus kreeg een antwoord, Zacheüs ook, ieder mens die zich oprecht richt tot de Verrezen Heer, krijgt antwoord. Wij kennen allemaal wel mensen die een Kruis te dragen hebben. Trouwens, ieder mens heeft een Kruis/Kruisje te dragen. U, ik, allemaal. Dat is niet altijd makkelijk. Maar de levensverhalen van Hubertus en Zacheüs vertellen ons over God die zorg heeft voor mensen, zeker als mensen beproefd worden of te lijden hebben. Wanneer het leven hard is en het Kruis zwaar en we het gevoel hebben dat we er alleen voor staan en alles verloren is, is de Heer daar. Hij laat ons nooit los, Hij is er. Als we de brokstukken van het leven in Zijn handen durven leggen, worden nieuwe wegen geopend en kunnen we die wegen ook gaan met Zijn kracht en hulp. Net zoals in de levens van Hubertus en Zacheüs weet ik wel zeker dat de Heer Zijn hand uitsteekt naar ieder van ons en ons Zijn nabijheid laat voelen, dat zonden vergeven kunnen worden, dat het eeuwig leven ons wacht. De uitspraak van Jezus: “De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en om te redden wat verloren was”, geldt voor ieder van ons. Laten wij dan wel Zijn uitgestoken Hand grijpen en Hem ontmoeten waar Hij te vinden is. De Heer komt hier in de Heilige Communie dicht bij ons om ons te voeden, sterk te maken, op de weg door het leven naar het eeuwig leven.

Drie november, de feestdag van Sint Hubertus, mensen brachten op veel plaatsen in Nederland en België brood mee naar de kerk. De priester zegende dan het brood en dat brood gaf men dan aan de dieren of men at het zelf op ter bescherming tegen allerlei kwaad. Vandaag sluiten we ons aan bij deze traditie. We gaan zo meteen brood zegenen. Zo geven we aan dat we vertrouwen dat Hubertus voor ons ten beste spreekt bij de Heer Jezus Christus, die ons kan beschermen tegen alles wat ons kwaad kan doen. En neen, het Kruis zal misschien niet meteen of helemaal verdwijnen, maar we krijgen wel kracht om het te dragen, verdragen, verder te dragen. In de zegen over het brood wordt aan God gevraagd: “Schenk aan ieder die eet van dit brood, bevrijding van alle kwaad, en bescherming tegen elke ziekte naar lichaam of geest (…) en dat de gelovigen zoeken naar wat van U komt en toenemen in liefde tot de naasten.” Laten we dit gelovig aannemen en dan kan de Heer Zijn werk in ons doen. De broodzegening, maar nog meer de Heilige Communie, mag ons uitnodigen ons aan de Heer Jezus vast te klampen. Daarin mogen we de Heilige Hubertus en Zacheüs navolgen.

Amen.