• darkblurbg

04-08-2019: De preek van de achttiende zondag door het jaar 2019
Hebzucht! “Pas op en wacht u voor alle hebzucht! Want geen enkel bezit – al is dit nog zo overvloedig – kan uw leven veilig stellen.” Jezus roept elke keer weer op om te kiezen wat echt belangrijk is. Wat is belangrijk? Er zijn mensen die geld en bezit belangrijk vinden; anderen vinden status belangrijk, koste wat kost een bn-er (bekende Nederlander) worden. “IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid!” Hebzucht, ijdelheid, ze zijn in hetzelfde bedje ziek. De oproep om een juiste keuze te maken, vinden we op vele plaatsen in de Bijbel (de Heilige Schrift): “Verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen in de wereld!” (1Joh.2,15) schrijft Johannes. “Stemt uw gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie” (Rom.12,2) schrijft Paulus. En nogmaals Paulus, nu over zichzelf: “Door het Kruis van onze Heer Jezus Christus is de wereld voor mij gekruisigd en ik voor de wereld” (Gal.6,14). Nogmaals: wat is belangrijk? De tweede lezing van Paulus maakt wat duidelijk: als je gelooft, “als gij met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het Hemelse, niet op het aardse (…) Maakt dus radicaal een einde aan immorele praktijken, ontucht, onzedelijkheid, hartstocht, begeerlijkheid en de hebzucht die gelijk staat met afgoderij (…) Bekleed u met de nieuwe mens.” Dat is al wat concreter, dat zijn goede tips, daar kunnen we al iets mee.

Toch is dit nog maar de helft. Er moet ook iets positiefs tegenover staan: “Zoekt wat boven is (…) bekleed u met de nieuwe mens.” Hoe doe je dat? Als we kijken naar de eerste Christenen, dan zien we dat ze – hoewel ze vervolgd werden en het niet gemakkelijk hadden – vreugdevolle mensen waren. We hoorden van Lucas eerst negatief: “Wacht u voor hebzucht! Geen enkel bezit (…) kan uw leven vellig stellen”, maar iets verder lezen we positief: “Verschaft u beurzen die niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel waar geen dief bij komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn” (12,33-34). Hoe ziet die schat er dan uit? Eén van de grootste schatten van de eerste Christenen is vreugde. Vreugde in al haar aspecten. Niet alleen een zuiver hart, niet alleen propere handen, maar ook een opgewekt gezicht. Vreugde in al haar aspecten, want in de echte vreugde liggen vele schatten opgesloten. Zoals? Vreugdevolle mensen zijn liefdevol; vreugdevolle mensen zijn verdraagzaam, vergevingsgezind, barmhartig; vreugdevolle mensen zijn vrijgevig. Als de vreugde een Christelijke vreugde is, de beproefde vreugde door levenservaringen, maakt dat vredelievend, rustig, dankbaar, vriendelijk, hartelijk, zachtmoedig, hoopvol. Zo’n vreugdevol mens is fijngevoelig, prettig in de omgang en innemend. Dit alles waren de Christenen in de tijd van het Nieuwe Testament. Ze kozen er voor om de schijnrijkdom van de wereld met alle pracht en praal op te offeren voor de liefde van de Verrezen Heer Jezus Christus. Die eerste Christenen hoorden regelmatig de woorden van Jezus voorlezen, zoals de parabel van vandaag waar Jezus zegt: “Dwaas! Nog deze nacht komt men je leven van je opeisen; en al die voorzieningen die je getroffen hebt, voor wie zijn die dan? Zo gaat het met iemand die schatten vergaart voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.” Vele van die eerste Christenen hadden Jezus gezien, ze geloofden in Hem, ze hielden van Hem. In Hem vonden ze hun diepste levensvervulling. Hij was hun grootste Schat. Ze hadden Hem horen zeggen: “Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart” (Joh.13,35). En ook: “Vrede laat Ik u na: Mijn vrede geef Ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef Ik hem u. Laat uw hart niet verontrust of kleinmoedig worden (Joh.14,27).

Wij mensen van 2019 horen de woorden van Jezus Christus ook. En neen, wij moeten niet ongerust zijn, niet kleinmoedig, maar vreugdevol, liefdevol elkaar verdragend. En dan? Eens komt er een dag dat we “opspringen van blijdschap, want groot zal ons loon zijn in de Hemel” (Lc.6,23). Tot die tijd onderhouden we liefdevol contact met elkaar en met de Heer Jezus Christus, onze grootste Schat.

Amen.