• darkblurbg

06-01-2019: De preek van de Openbaring des Heren, Driekoningen 2019
De drie wijzen uit het Oosten werden geleid door een ster en vonden de weg naar de kribbe met het kind Jezus erin. Volgens een overlevering kwamen de drie wijzen van de drie toen bekende continenten. Er was een zwarte koning uit Afrika, een gele uit Azië en een blanke uit Europa. Deze drie waren de eersten van een lange processie in de loop van de geschiedenis. Ze verpersoonlijken de wereld van de volkeren. Ze knielen bij Jezus neer. Ze aanbidden Hem. Zo openbaren ze wie Jezus is: God. Jezus is God. Als we weten dat eeuwenlang mensen van allerlei afkomst, uit allerlei werelddelen, uit alle culturen op weg gingen naar Jezus Christus, kunnen we zeggen dat hun ontmoeting met Gods Zoon een openbaring is van Gods goedheid en mensenliefde. Deze drie koningen wijzen ons de weg naar Jezus Christus, de Koning van Hemel en aarde. Hij is in staat om mensen van alle rassen, culturen en talen te verenigen rond Hem. Onze Koning Jezus is in staat om van ons één familie te maken, broers en zussen van elkaar, kinderen van God onze Vader en kinderen van Moeder Maria.

Die drie koningen trokken vanuit hun verre land naar Israël, naar het onbekende. Ze waren bezorgd, zoekend, mannen met een groot hart. Ze zochten naar God en het geluk voor de wereld. Deze drie verwachtten heel veel. Ze waren niet tevreden met het gewone, alledaagse, met hun groot inkomen en sociale positie van aanzien. We noemen ze koningen, wijzen in het Evangelie; het waren wellicht grote geleerden, met kennis van de sterren, filosofen misschien. Het waren dan wel wijze geleerden, maar ze zochten naar méér, naar de grootste werkelijkheid. Ze wilden vooral weten waar God is, hoe Hij is, of Hij ons kent, of wij Hem kunnen ontmoeten. Ze willen niet alleen weten, ze willen ook voelen; en daar hadden ze veel voor over. Hun lange tocht over bergen, door woestijnen, is ook een innerlijke tocht. Het waren godzoekers. Ook wij worden uitgenodigd om God te zoeken en te vinden in Jezus Christus. Wij worden uitgenodigd om bij Hem te knielen en Hem te aanbidden. Als we dat doen zal Hij ons iets leren. Hij leert ons om naar elkaar te kijken, naar de ander. We zouden ons kunnen opsluiten in het stoffelijke, het materialisme, maar als wij kijken naar Jezus Christus (vooral Hem beminnen met heel ons hart), dan zal Hij ons leren verder te kijken, vooral naar onze medemensen. Hij zal ons open en bezorgd maken voor elkaar. Als pelgrims naar God zoeken we eerst het contact met Hem en dan maakt Hij ons hart open voor elkaar. Al biddend kunnen wij onze moeilijkheden én die van anderen bij God brengen; ook wat vreugde geeft en waar we dankbaar voor zijn kunnen we bij Hem brengen.

Die drie koningen waren moedig. Er is moed nodig om een ster te volgen, om te vertrekken naar het onbekende en onzekere. In die tijd waren er vele gevaren onderweg. Misschien werden ze wel uitgelachen door realisten die alleen maar kunnen spotten met idealisten. Ze leken wel dwazen die alles op het spel zetten, zelfs hun leven. Maar ze waren door God geraakt. Ze interesseerden zich niet voor ‘de mening van mensen’. Het zoeken en vinden van God was voor hun belangrijker dan de spot van zogezegde ‘verstandige mensen’. Wij komen samen in de Kerk rond Jezus Christus. Dit wordt door velen niet begrepen. Wie het geloof van de Kerk beleeft en verkondigt is volgens hen niet wijs. Atheïsten en agnosten zijn redelijk onverdraagzaam. Toch zijn wij dapper en moedig, zoals de drie koningen. De liefde voor God, voor Jezus Christus, maakt van ons vrije mensen. We provoceren niet en leggen niets op, maar we nodigen uit om de ster te volgen zoals de drie koningen. Ze kwamen tot bij Jezus, het Licht van de wereld die iedere mensen verlicht. De drie koningen werden daarna zelf licht voor hun medemensen en toonden hun de weg. Zo zijn heiligen. Laten wij ook onze omgeving verlichten, onze kinderen, kleinkinderen, familie, buren en bekenden. Als u met Jezus leeft bent u ook een soort koning, een wijze die een koninklijke weg wijst. Dan wordt u een ster. Geen ster van de roddelblaadjes of een bn-er, maar een ster die de mensen voorgaat de goede levensweg te tonen. Moge de Heer u vullen met Zijn licht en geloof en liefde. Moge Moeder Maria u Haar Kind tonen zoals aan de drie koningen.

Amen.