• darkblurbg

27-01-2019: De preek van de derde zondag door het jaar 2019
In de beginregels van het Evangelie schrijft Lucas dat hij alle gegevens rond Jezus nauwkeurig heeft onderzocht. Lucas heeft ooggetuigen gesproken en een ordelijk verslag geschreven met maar één bedoeling: de betrouwbaarheid van wat we geloven aantonen. Eigenlijk is ieder van ons, zolang we hier op aarde rondlopen, geroepen om het geloof te onderzoeken en te verdiepen. Zeker in het huidige klimaat waar alles wat Christelijk is meer en meer verdampt. Naastenliefde, solidariteit, respect voor elke persoon, de gelijkwaardigheid van mensen, vergeving en verdraagzaamheid en het geloof zelf, men weet niet meer waar het vandaan komt. Voor de meeste mensen is het hele erfgoed van onze westerse beschaving abracadabra. Cees Noteboom vatte het zo samen: “We zijn onze eigen Japanners geworden, de meeste mensen lopen rond in kerken (…) en hebben, net als een Japanner, een uitleg nodig”. Ja, er is een bijna collectieve onwetendheid over Jezus, Maria, Kerk, christelijke deugden. Als we wel gelovig zijn, mogen we niet te snel denken dat we genoeg kennis van de Blijde Boodschap hebben. God is liefde, en liefde vraagt altijd om de Geliefde nog beter te leren kennen. Het is zoals in het beroepsleven: dokters, architecten, advocaten, als het goede vakmensen zijn zien ze hun studie nooit als afgesloten. Ze zullen zich blijven verdiepen. Als gedoopte, als Christen kun je jezelf elke dag meer ontwikkelen in naastenliefde en dienstbaarheid, maar ook in de kennis en de liefde van Gods Zoon. Jezus Christus kennen en beminnen, dat gaat alles te boven.

Zoals vandaag. Beeldt uzelf in dat u ook in de synagoge van Nazareth zit. Jezus komt die synagoge binnen. Hij zit daar, rustig, tot Hij opstaat om voor te lezen uit de Schriften. Hij opent de boekrol van de profeet Jesaja en leest: “De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om de Blijde Boodschap te brengen, blinden te laten zien, gevangenen en verdrukten vrij te maken”. Toen werd het stil. Men keek gespannen naar Jezus en tot ieders verwondering zegt Hij: “Wat je zojuist gehoord hebt, is in vervulling gegaan”. De Blijde Boodschap brengen, blinden laten zien, gevangenen en verdrukten vrij maken: dat is wat Jezus doet, Zijn zending. Dat is ook de zending van elke gedoopte. De Blijde Boodschap zelf beleven, in woorden en daden, dat is de bedoeling van elke christengemeenschap en van elk van haar leden. Jezus Christus sluit niemand uit. Sterker nog: degenen die het meest veraf staan worden bevoordeeld: mensen die lijden, ziek zijn, arm zijn, aan de rand van de samenleving zitten. De Blijde Boodschap brengen, wat betekent dat? Eerst en vooral: mensen benaderen, ontmoeten in vreugde, dienstbaar zijn, dat wat hen bedrukt en verdrukt meebeleven en, als je het kunt, hen ervan bevrijden. Dat alles doe je in Naam van en met de Geest van Jezus Christus, want Hij is de Blijde Boodschap, Hij is Gods barmhartigheid in Persoon, Hij is de Verlosser die arm geworden is om ons rijk te maken in liefde, vrede, barmhartigheid, vreugde en nog zoveel meer. De tekst van de profeet Jesaja (Jezus citeert die tekst) wijst erop dat het Rijk Gods gekomen is in Hem. Door Hem te ontmoeten, door je door Hem te laten inspireren, door in Hem te geloven en jouw geloof handen, voeten en stem te geven groeit het Rijk Gods in deze wereld. Vandaag, hier in deze kerk, mogen wij ons afvragen: ben ik vandaag in onze parochiegemeenschap trouw aan het programma van Jezus Christus? Er is een valkuil: het gaat niet alleen om sociaal bezig zijn; het gaat vooral om Jezus Christus te kennen, te beminnen en te brengen bij mensen. Want Hij is in staat om harten te veranderen, wonden te genezen, menselijke en sociale relaties om te vormen tot tuinen vol liefde.

Ja, lang geleden waren de meeste mensen ongeletterd, maar ze wisten dat ze niet konden lezen en schrijven. En ondanks hun ongeletterdheid begrepen de mensen de symbolen, rituelen, verhalen en waarden van onze westerse cultuur. Vandaag zijn de meeste mensen onwetend over het geloof, maar ze beseffen het niet omdat ze goed kunnen lezen en schrijven. Toch merk ik een enorme openheid bij jonge mensen. Deze week heb ik een aantal jonge mensen rondgeleid in de kerk en hen verteld over het geloof. Ze luisterden en hopelijk nemen ze er iets uit mee voor hun leven. Hopelijk ontmoeten ze nog meer gelovige mensen en wordt zo hun interesse gewekt waardoor ze op zoek gaan, hun ogen open gaan, vrij worden en de vreugde die de Heer schenkt ontdekken.

Amen.