• darkblurbg

10-02-2019: De preek van de vijfde zondag door het jaar 2019
God heeft ons nodig. Hij roept ons. Als je gedoopt bent heb je roeping. Roeping wil zeggen ‘geroepen-zijn’ door God. Als we geloven dat God liefde is, dan wil roeping ook zeggen ‘geliefd-zijn’. We spreken van ‘roeping’ op het moment dat we ons ervan bewust zijn en erkennen dat we door God bemind worden én dat Hij ons nodig heeft. Ja, God heeft u nodig ! Er is een zin van de apostel Paulus die u kan helpen het geheim van elke roeping te doorgronden. Hij schrijft: “Ik vestig uw aandacht op het Evangelie dat ik u heb verkondigd, dat gij hebt ontvangen, waarop gij gegrondvest zijt en waardoor gij ook gered wordt, indien ge er tenminste aan vasthoudt”. Paulus geeft hiermee aan dat hij helemaal leeft voor Jezus Christus, de Zoon van God. De Lieve Heer heeft u nodig. Zo had Hij bijvoorbeeld ook Maria nodig om mens te worden in deze wereld. Hij heeft zovele mensen nodig om Zijn liefde door te geven. Hij heeft dus ook u nodig. De Heer heeft ook verkondigers nodig, en daartoe zijn wij allen geroepen. Paulus schrijft: “In de eerste plaats heb ik u overgeleverd wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen”, en dan schrijft Paulus over de Verrijzenis van Jezus; en hij eindigt met: “Dát verkondigen wij en dát hebt gij geloofd”. Ja, de Verrezen Heer heeft mensen nodig: priesters, diakens, pastoraal werkers, vrijwilligers in de parochie, christenen. Bovenal heeft de Levende Heer vrienden en vriendinnen nodig. Omdat wij Gods vrienden zijn, mogen wij onze medemensen dienen zoals Hij gedaan heeft. Dienen doen we ook door mensen de goede weg te wijzen. Ons leven kan een wegwijzer worden. Dikwijls door gewoon voorop te gaan in het goede, soms door bij de hand te nemen, altijd door lief te hebben. Af en toe is weg-wijzen ook te-recht-wijzen. Zo moest de profeet Samuel tegen Eli zeggen dat God niet tevreden was over zijn zonen. Eli wist het, maar durfde zijn zonen niet terechtwijzen. Hoe dan ook betekent geroepen-zijn jezelf verbeteren, groeien in geloof, hoop en liefde, je leven afstemmen op Jezus Christus en vanuit het vuur van de Geest leven. Waar halen we dat vuur?

Kijk naar het Evangelie van vandaag. Eerst en vooral moesten de leerlingen hun netten spoelen (v.5) om klaar te zijn voor de ontmoeting met Jezus. Van een goede voorbereiding hangt veel af. Het maakt je ontvankelijk. Ten tweede moesten die leerlingen zich láten ontmoeten door Jezus Christus, Hem binnenlaten. Wij kunnen Hem ook in ons levensbootje laten stappen, Hem welkom heten. De Heer vindt het geweldig om in jouw leven aanwezig te zijn. En dat kan als je jouw hart voor Hem opent, Hem uitnodigt. Ten derde: de leerlingen zitten aan Zijn voeten en luisteren. Wij kunnen Jezus’ Woord lezen, herlezen, herkauwen, biddend luisteren. Als leerlingen komen wij ook samen met anderen; hier in de Mis bijvoorbeeld, rond Jezus Christus. We leren zo dat we niet alleen zijn en dat we elkaar nodig hebben om te geloven en lief te hebben, om samen te hopen op beter. Hier spreekt de Heer tot ons van hart tot Hart. Ten vierde: naar diepe wateren varen. Ofwel eropuit trekken de wereld in, vanuit jouw geloof in naastenliefde en dienstbaarheid, samen met de Heer naar medemensen toe. Ten vijfde: onze netten uitwerpen, vissen. Wat vangen we dan? Vreugde, vrede, geduld, vriendschap, verdraagzaamheid en nog zoveel meer. Dat is roeping. De Heer heeft u nodig. Dit geeft moed om voor Hem en voor elkaar te leven, ook in een samenleving waar dit niet evident is.

Om dit te illustreren gebeurde deze week iets bijzonders: Paus Franciscus was deze week in de Verenigde Arabische Emiraten. Het was de eerste Paus die een Mis opdroeg op het Arabisch schiereiland, in een voetbalstadion met 180.000 gedoopten van een honderdtal nationaliteiten, maar ook met 4000 moslims. De Paus zei in zijn preek: “een Christen leeft gewapend”; de Paus bedoelde geen handwapens, bommen en granaten, maar “gewapend met nederig geloof en concrete liefde”. Hij zei ook nog: “Een Christen moet niet bedreigen en verpletteren, maar de houding bewaren van Jezus die ons verlost heeft en zachtmoedig was ook tegenover zijn aanklagers”. De Paus riep ook op tot “heiligheid in het dagelijks leven”, en hij gebruikte dan een mooi beeld: “Wie zoals Jezus leeft, zuivert de wereld. Een christen is als een boom die zelfs in dorre grond, elke dag de vervuilde lucht opneemt, en met zuurstof verrijkt, teruggeeft”. En dan zei de Paus iets wat ook voor onze parochie geldt: “Ik wens dat u goed geworteld bent in Jezus en bereid bent goed te doen aan wie ook in uw nabijheid. Moge uw gemeenschappen een oase van vrede zijn”. In de VAE is er vooral woestijn, droog zand. Een oase is een plek van leven. En ja, zo is het. Als wij in onze parochie leven met Jezus Christus, dan zullen wij een oase worden van Zijn aanwezigheid, een oase van Zijn liefde, vrede en goedheid in onze directe omgeving.

Amen.