• darkblurbg

17-02-2019: De preek van de zesde zondag door het jaar 2019
In de eerste lezing is de profeet Jeremia oudtestamentisch bezig: “Vervloekt is degene die op mensen vertrouwt en zich afkeert van de Heer”. Tja, die oudtestamentische profeten zeggen soms dingen... De Bijbel is dan wel geschreven onder leiding van de Heilige Geest, maar de schrijvers waren mensen van hun tijd en gebruikten menselijke woorden. De teksten moeten dan ook in hun culturele context worden gelezen. Wat de profeet Jeremia ons eigenlijk wil zeggen is dat het leven zonder God dor kan zijn, heel dor, en ik kan het weten, ik heb het zelf meegemaakt. Wat Jeremia eigenlijk wil zeggen is: de mens die op de Heer vertrouwt is gezegend, veilig bij Hem, wat er ook gebeurt. Jeremia gebruikt dan het mooie beeld van een boom die aan een rivier staat en wortels heeft tot in het water. Die boom heeft geen last van de hitte, het blad blijft groen, de boom draagt vruchten. Dat is een enorme belofte, geweldig. Daarom een uitnodiging: betrek God in uw leven, spreek met de Heer en steun op Hem.

Neen, er zijn geen directe bewijzen voor het bestaan van de God, er zijn wel getuigen. Het Bijbels-Christelijke geloof steunt op getuigen. Niemand wordt Christen uit zichzelf. Ons geloof is ‘uit het gehoor’, zegt men. Het is zoals in het Evangelie van vandaag: “In die tijd daalde Jezus samen met de twaalf leerlingen van de berg af (…) Op een vlak terrein was een grote volksmenigte verzameld en toen begon Jezus te spreken”. Vele van die mensen kwamen tot geloof in Jezus omdat ze Hem hoorden spreken. De eeuwen door waren er mensen die tot geloof kwamen omdat ze Jezus hoorden spreken. Ze hoorden niet letterlijk Zijn stem, maar het Christelijk geloof gaat terug op mensen die hebben getuigd dat het de moeite waard is in God, in Jezus Christus te geloven. Ik denk dat Nederland ook in deze tijd er enorm op zou vooruitgaan (op heel veel terreinen, ook maatschappelijk!) als de mensen zich minder zouden bezig houden met wat ze in hun portemonnee zouden kunnen verliezen en zich meer bezighouden met wat ze in het geloof zouden kunnen winnen. Ons geloof gaat terug op die eerste leerlingen die met Jezus hebben rondgewandeld, zoals we hoorden in het Evangelie van vandaag. Die eerste leerlingen hebben Jezus na zijn dood ook gezien en gesproken. Vanuit die Paasontmoetingen hebben ze Hem verkondigd als de levende. En ze waren rotsvast overtuigd dat Jezus verrezen was. Ze wisten heel duidelijk: “Als Jezus Christus niet is verrezen is ons geloof waardeloos (…) dan zijn we verloren (…) dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar zo is het niet” zeggen ze heel ferm! “Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die gestorven zijn”. God zij dank! Daarvan getuigden die eerste leerlingen, daarvan getuigden de Christenen de eeuwen door tot nu toe. Wat een rijkdom als je dat kunt geloven!

In onze tijd hoor je wel eens de opmerking: “Wat hebben ze ons vroeger allemaal wijsgemaakt?” En: “Is er wat in de Bijbel staat wel allemaal echt gebeurd?” Soms gaat het nog verder : “Heeft Jezus wel echt bestaan?” Ja, er zijn historische ankerpunten. Jezus is een historische figuur zoals een paar buitenbijbelse bronnen ook bevestigen. En ja, er zijn mensen, heiligen, die in Naam van Jezus zelfs wonderen hebben gedaan. Ook zijn er mensen geweest die Jezus of Maria hebben gezien, denk maar aan Lourdes (1858), Fatima met het grote zonnewonder (1917), in België Banneux en Beauraing (in de jaren dertig van de vorige eeuw), Medjugorje (1981). Vaak waren het gewone kinderen die getuigden van hetgeen ze gezien en gehoord hebben. We krijgen gelukkig ook bijstand van de Heilige Geest, de Helper zoals Jezus Hem noemt. We hebben Gods Geest in het doopsel ontvangen. Als we bidden, als we de Bijbel lezen, als we ons hart ervoor openstellen zal Gods Geest ons geloofsengagement ook sterker maken. Geloof heeft te maken met een levensstijl, maar het is meer dan een leer of een programma. Christelijk geloven is leven, Jezus achterna. Het gaat vooral om Iemand. Jezus Christus staat centraal. Via Hem komen we op het spoor wie God ten diepste is, hoe Hij is. Jezus leert ons dat God liefde is, goed is, aandacht heeft voor zwakken en armen. In het Evangelie lezen we dat Jezus voortdurend onderweg is en mensen in beweging brengt voor het goede en de vrede. “Volg Mij!” horen we Hem regelmatig zeggen. Kortom, wij zijn allemaal leerlingen van Jezus Christus. Dat is een dynamisch gebeuren, met vallen en opstaan. Maar als we de Verrezen Heer ontmoeten in geloof, in gebed, in Woord en Heilige Communie, dan krijgen we het licht en de kracht om te leven zoals God het verlangt. Dan zijn wij de ogen, de handen, de voeten, de stem van de Heer in deze wereld. Dan zijn we Zijn getuigen in woorden en daden.

Amen.