• darkblurbg

24-11-2019: De preek van Christus Koning 2019
De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we Christus, Koning van het Heelal. In het jaar 1925 werd dit feest door Paus Pius XI ingevoerd als reactie op atheïstische en totalitaire regimes, denk maar aan het Communisme en Nazisme. De benaming van dit feest vond zijn oorsprong in de Mexicaanse revolutie. De Christenen die gedood werden riepen toen met hun laatste adem: “Leve Christus Koning!” Daarna werden ze neergeschoten. Uit het Evangelie weten we dat Pontius Pilatus bovenaan het Kruis waarop Jezus stierf op een bordje liet zetten: “Rex Judaeorum / Koning van de Joden”. Duidelijk een Koning zonder macht, Hij liet zich kruisigen. Hij stond er alleen voor, niemand kwam voor Hem op. Toch zegt Jezus in het Evangelie: “Koning ben Ik. Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou Mijn koningschap wel van deze wereld zijn, dan zouden Mijn dienaars er wel voor gestreden hebben dat Ik niet zou uitgeleverd worden. Mijn koningschap is niet van hier”. Over welk koningschap spreekt Jezus?

Bij de aankondiging van Maria’s zwangerschap zegt de Engel Gabriël over het Kind: “Hij zal in eeuwigheid Koning zijn en aan Zijn koningschap zal nooit een einde komen.” Tja, we zien allemaal dat Gods koninkrijk niet in de wereld is. We zien nergens dat Jezus Christus op aarde heerst. Integendeel, na 2000 jaar heeft in het Westen Zijn Kerk er nog nooit zo slecht voorgestaan. Of de Kerk deze crisis overleeft, is nog maar de vraag. Waar is dan dat Koninkrijk van Jezus Christus? In het Evangelie van vandaag vinden we een antwoord. Jezus hangt tussen twee misdadigers. Wij kennen ze als de goede en de slechte moordenaar. De goede moordenaar, volgens de overlevering heet hij Dismas, richt zich vanuit zijn ellende tot Jezus: “Jezus, denk aan mij wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.” We kennen Jezus’ antwoord: “vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.” Wat mensen ook mispeutert hebben, als ze berouwvol zijn en zich vol vertrouwen tot de Heer richten zoals Dismas, worden wij in dat Koninkrijk verwacht. Maar eigenlijk, als we de Heer toelaten in ons leven, leven we al in Gods Rijk. In het Evangelie van Lucas zegt Jezus: “Het Rijk Gods is midden onder u” (17,21). Daar waar liefde is, daar is Gods Koninkrijk, want “wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem” schrijft Johannes in zijn eerste brief (1Joh.4,16). Gods Koninkrijk begint bij het doopsel, het begint in ons hart. Hoeveel kamers heeft ons hart? Het is de grootste wens van Jezus om te wonen in heel ons hart. Hij wil van de zolder tot de kelder alles in bezit nemen. Hij wil als Koning leven en heersen in ons. Dat kan door de Heer te ontmoeten in dagelijks gebed en in de sacramenten, vooral de Heilige Mis. Maar, durven we plaats maken voor Hem, zodat Hij Heer kan zijn en kan heersen in ons leven, zodat Hij Zijn liefde kan laten stromen in ons hart, en vanuit ons hart naar andere mensen? Als je kiest voor Jezus Christus en Hem helemaal toelaat, is het niet zo dat je rijk wordt naar de maatstaven van deze wereld. Je wordt wel rijk aan een vrede die Hij alleen kan geven. Uiterlijk kan het in het leven misschien stormen, maar onder de oppervlakte heerst de vrede van de Heer.

Jezus is een speciale Koning. Toen Hij Jeruzalem binnenreed was dat niet op een groot wit paard, maar op een ezeltje. Jezus droeg geen gouden koningskroon, maar een kroon van doornen, een doornenkroon. Hij kwam niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is gekomen om ons te dienen. Beseffen wij dat? God wil ons dienen… Een Koning die ons dient. Als Christus werkelijk Koning van jouw leven is, moet je Hem ook volgen, navolgen, en ook de naaste dienen. Liefde probeert niet de ander te overheersen, maar de ander te dienen. Als je een ander liefhebt, probeer je de ander blij te maken en dat vraagt een opofferende, nederige, dienstbare houding. Als je Jezus Koning wilt laten zijn in jouw leven, betekent dit dat je Gods Wil moet doen. Gods Wil kun je vinden in gebed en dan wordt meer en meer duidelijk wat de Heer van je verlangt. Je kunt bidden dat de Geest van Jezus je woorden en gedachten, je doen en laten mag inspireren.

Beste mensen, Onze gekruisigde Koning Jezus heeft de macht om liefde en vrede te geven én eeuwig leven. Hij kan ons binnenleiden in een Koninkrijk dat kiemen in deze wereld heeft, maar dat niet van deze wereld is. Maar het is een Koninkrijk dat blijft tot in alle eeuwigheid. Dat Koninkrijk begint in ons leven. Moge het groter worden in ons leven, zodat de Heer in het uur van onze dood ook tot ons kan zeggen: “Voorwaar, Ik zeg u: vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs”.

Amen.