• darkblurbg

25-02-2018: De preek van de tweede zondag van de Veertigdaagse Vastentijd 2018
Als je aan gelovige mensen vraagt: “Wat is het eerste Gebod dat God gegeven heeft?” Dan zeggen ze: “Bemin de Heer uw God met heel uw hart, heel uw ziel en al uw krachten; en uw naaste als uzelf.” Dat is juist, maar niet helemaal. Er ontbreekt één woordje dat voorafgaat: “Luister!” Vandaag horen we dat woordje ook, wanneer God zegt: Jezus “is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.” Dus, eerst luisteren. Voordat je luistert moet je eerst weten dat God van je houdt, Hij kent je beter dan wie ook. Hij weet waarmee je bezig bent, wat je graag doet en wat je niet graag doet. Hij kent je bij jouw naam. Hij wil je graag helpen. God heeft je lief en Hij heeft Jezus gestuurd om ons de weg te wijzen in het leven: “Luister naar Hem.” Geen enkele uitnodiging komt in de Bijbel zo dikwijls als: “Luister toch!” God spreekt, Jezus spreekt, en van de mensen verwacht Hij dat we luisteren. Zijn Geboden zijn goede leesbare wegwijzers voor ons leven. Bij de profeet Jesaja lezen we: “Luister en je zult leven” (55,3). En hoe spreekt God? Hij spreekt door de schepping (de mooie natuur); Hij spreekt door andere mensen (ook door de mensen van de Kerk); Hij spreekt in je hart (in je geweten). God spreekt ook door de Bijbel. Heel de Bijbel kun je samenvatten in één woord: “Luister!” Alles begint met één man die luistert naar Gods mysterieuze stem: Abraham. Met Abraham komt alles in beweging. Elke keer als iemand luistert naar God, naar Jezus (én ook doet wat Hij vraagt) gebeurt er iets in de geschiedenis. Mozes, koning David, Moeder Maria… God zoekt contact met een mens, en als die antwoordt gebeurt er iets. Dat kan ook met ons gebeuren. Wat gebeurt er dan? Iets helemaal nieuws, iets waar je blij van wordt, gelukkig, dankbaar dat je leeft en dat God van je houdt.

Van Jezus wordt dikwijls gezegd dat Hij de bergen intrekt. Dat betekent dat Hij de drukte en het lawaai achter zich laat. Hij zoekt de stilte om te kunnen bidden, om te luisteren naar God Zijn Vader in de Hemel. Elke keer beleeft Hij dan een diepe ontmoeting met God. Marcus schrijft dat Hij dan “van gedaante verandert, zijn kleren gingen helder wit glanzen.” Jezus werd tijdens het bidden totaal opgeslorpt in Gods liefde. De drie leerlingen (Petrus, Jacobus en Johannes) horen uit de wolk Gods stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, luistert naar Hem!” Wat ik zo mooi vind is dat God ‘troonsafstand’ doet ten voordele van zijn Zoon. Denk maar aan Beatrix die troonsafstand doet ten voordele van Willem-Alexander; of de koning van de Belgen Albert, ten voordele van prins Filip. Willem-Alexander en Filip zitten nu op de koningstroon. Jezus zit nu op de ‘troon van God’, luistert naar Hem! We hoeven het nergens anders te zoeken. Veel mensen die het moeilijk hebben in hun leven of vragen hebben, zoeken het in boekjes of bij allerlei therapeuten, technieken en methodes. Soms is dat nodig. Ze beloven je weer van het leven te laten genieten. Ze leren je vooral naar jezelf te kijken. Maar het lijkt wel of God zegt: “Ik heb je toch alles gezegd in Mijn Zoon, er is geen ander. Mijn Zoon Jezus is de Weg en het Leven. Er is niemand groter dan Hem. Kijk naar Hem, naar Hem alleen, want in Hem heb Ik werkelijk alles gezegd en geopenbaard. Jezus is alles wat Ik te zeggen heb. Ik heb Hem tot broeder gegeven, tot levensgezel en meester. Luister dus naar Hem.” Geweldig toch!

Luisteren kun je niet meteen. Heel jouw hart moet open komen voor de stem van Jezus Christus. Dat betekent dat je het eerst stil maakt. Even de telefoon aan de kant, de radio en de tv uit, een rustig plekje zoeken, alle stoorzenders uit. Ook bidden: “Heer Jezus, maak het stil in mijn hart”. Je ogen dicht en… dan komt Hij. Zijn aanwezigheid zal – in meer of mindere mate – vrede en rust brengen. Luister én spreek ook eenvoudige woorden, of herhaal misschien hetzelfde woord of zinnetje, heel rustig: “Heer Jezus, Zoon van de Levende God, ontferm U over mij.” Wees niet de hele tijd zelf aan het woord, maar geef Jezus ook de kans om iets te zeggen. Neen, waarschijnlijk ‘hoor’ je niets, maar misschien ‘voel’ je Hem wel. Hij zal je hart vullen met Zijn aanwezigheid, met Zijn vrede, liefde en kracht. Een goede raad: doe dat niet één keer, maar elke dag. Dan wordt je een vriend of vriendin van Jezus en gebeurt er een echte aardverschuiving: niet ik, ik, ik, maar God/Jezus wordt dan het centrum van jouw leven. Hij zorgt er voor dat we meer oog hebben voor onze medemensen, onze familie, vrienden, bekenden en zeker de mensen die het nodig hebben. Kortom, luistert naar Hem. Ons leven en de wereld worden er beter van.

Amen.