• darkblurbg

01-01-2018: De preek van Nieuwjaarsdag 2018
De zondag na Kerstmis vieren we met vreugde het Feest van het Gezin van Nazareth. Kerstmis is het feest van het gezin, dat zien we in de sociale gewoontes en tradities. In vele gezinnen is het een traditie om met Kerstmis bijeen te komen; er worden wensen en cadeaus uitgewisseld. Op zo’n moment wordt het gemis van bepaalde mensen, of de pijn van bepaalde wonden in een familie sterker aangevoeld. God zij dank wilde Jezus in een mensenfamilie geboren worden en opgroeien. Jezus had de Maagd Maria als Moeder en de Heilige Jozef als ‘voedstervader’, wij zouden zeggen ‘pleegvader’. dat kunnen ook echte vaders zijn, net zoals alleenstaande mannen (pastoors en kapelaans bv.). Jozef en Maria hebben Jezus bemind en opgevoed tot een volwassen man. Het gezin waarin Jezus is opgegroeid is ‘heilig’, omdat het erop gericht was de Wil van God te doen en elkaar lief te hebben (dat gaat samen). Het was een ‘heilig’ gezin omdat Jezus daarin aanwezig was.

Langs de ene kant is het een gezin zoals er zovele zijn: een voorbeeld van wederzijdse liefde, samenwerking, solidariteit en vertrouwen in elkaar. Kortom, al die positieve waarden die het gezin maakt tot hoeksteen van de samenleving. Als het in het gezin niet geleerd wordt, zal het buiten het gezin moeilijk lukken. In de Christelijke gezinnen wordt er gebeden en vertrouwt men op Gods Voorzienigheid; God is aanwezig en inspireert tot geloof, hoop en liefde. Aan de andere kant is het Gezin van Nazareth uniek, totaal verschillend van alle andere gezinnen, door het feit dat de Zoon van God mens geworden is, en in dat specifieke gezin leeft. Door dat feit verwijst het Gezin van Nazareth vooruit naar God en naar de Hemel waarheen we allemaal op weg zijn. Of we daar geraken hangt af van ieder van ons. We zijn vrije mensen. Maar hoe kom je in de Hemel? Het Gezin van Nazareth zocht naar Gods zachte Wil. Maria en Jozef wilden het beste; het goede was niet genoeg, het betere ook niet, het beste was hun doel. Ze zochten niet krampachtig, maar gehoorzaam, biddend; liefdevol zochten ze naar schoonheid, eerlijkheid en waarheid. Voor dat alles danken wij God, maar ook Maria en Jozef, die met geloof hebben meegewerkt met Gods plan voor hen.

En u? Misschien komt u uit een ‘warm nest’, misschien was het nest ‘niet zo warm’, maar allemaal worden wij uitgenodigd mee te werken met God. Trouwens, God heeft ook een Gezin: het Gezin van de Kerk. Hier komen wij samen bij God onze Vader, bij Maria onze Hemelse Moeder, bij Jezus Christus onze Grote Broer. Dit ‘kerkelijk Gezin’ laat zien wie God is: Liefde (Liefde met een hoofdletter). God is Liefde. Een liefde die helemaal gratis is, grenzeloos, trouw, zelfs op momenten van moeilijkheden en eenzaamheid is God er, is Gods Liefde er. Zet uw hart open. Open uw hart voor Hem. Hij is er. In het Gezin van Nazareth groeide Jezus op en Hij werd met wijsheid vervuld, dankzij de zorgen van zijn Moeder Maria en zijn voedstervader Jozef. Moeder Maria wil ook voor u, voor uw gezin, zorgen. Betrek Haar in uw leven, bid tot Haar. Probeer als gezin ook samen te bidden, hier in de kerk, maar ook thuis, aan tafel, voor het slapengaan. Vraag de Heer om uw gezin te zegenen, of het Gezin van de Kerk te zegenen. Bidt samen zodat het werk en de goede voornemens door het geloof verlicht worden en door Gods genadekracht versterkt worden. Zo ben je op de weg van de heiligheid. Als je samen bidt tot de Heer voor de mensen die het nodig hebben: vluchtelingen, armen, zieken, en als je bidt voor gezondheid, werk en gezelschap, dan inspireert de Heer je tot bewuste mensen met aandacht voor elkaar. Een aandacht die zich ook in daden kan uiten. Als dan de vreugde op uw gezicht te lezen staat, zult u de wereld een mooi getuigenis geven van wat een gezin kan betekenen voor mens en samenleving.

Ik wil nog even verwijzen naar de ‘Heilige Maria, Moeder van God’. We bidden het in het Weesgegroet. De Engel Gabriël groette haar ‘Vol van Genade’. Ze was dan ook helemaal zuiver en daardoor kon God in Haar wonen. Maria staat boven alle Engelen en Heiligen, Ze is Koningin van het heelal, Ze wordt enkel overtroffen door God zelf. Die Moeder van God is ook onze Moeder, de Moeder van de Kerk. Beste mensen, wij mogen gelukkige mensen zijn omdat wij zo’n Moeder hebben. Bij ons doopsel werd Maria onze geestelijke Moeder. Als wij verdrietig zijn vinden we bij Haar troost. Als we gelukkig zijn leeft Zij mee. Vertrouwen we daarom onze kinderen, kleinkinderen, familie toe aan Moeder Maria. En, laten wijzelf niet tegenspartelen, maar laten we Maria toe dat Zij ons wil omvormen in Jezus Christus. Mogen wij dit jaar nog méér gelijken op Jezus, dankzij de machtige voorspraak van onze Hemelse Moeder. Ik wens u dan ook een Gezegend Nieuw Jaar onder de bescherming van Maria.

Amen.