• darkblurbg

15-04-2018: De preek van de derde zondag van Pasen 2018
In onze tijd wordt de Verrijzenis van Jezus in twijfel getrokken. Vele mensen twijfelen of Jezus werkelijk Verrezen is en zelfs of God wel bestaat. In het Evangelie van deze zondag vraagt de Verrezen Jezus aan zijn leerlingen: “Waarom komt er twijfel op in uw hart?” Twijfel, zélfs bij de apostelen die de Verrezen Jezus zien! Hoe moeilijk is het dan voor ons die Jezus niet zien?! Toch worden die apostelen later de getuigen van Jezus’ Verrijzenis (we lezen het in de 1ste lezing): “God heeft Hem uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen”. Waarvan getuigen ze dan? Van de Verrijzenis, ja, maar ook van de vrede die Jezus Christus geeft, zoals in het Evangelie van vandaag waar Jezus zegt: “Vrede zij u!” Naast Zijn vrede schenkt de Heer Zijn liefde, vreugde, vergeving, Zijn kracht en daarvan zijn ook wij getuigen. Misschien – ik hoop het – heeft u het al ondervonden in uw leven. Als gelovige zie je in zovele dingen God de Heer aan het werk: in de mooie schepping, in de zorg en aandacht van mensen, in het ‘breken van het brood’ zoals we lezen in het Evangelie van vandaag: “De leerlingen vertelden hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood”. Van al die zaken mogen Christenen getuigen. Maar, soms sta je voor een muur. Je woorden dringen niet door. Als je met mensen spreekt die niet in God geloven, verwijzen ze dikwijls naar de ellende en het lijden in de wereld. Ze zeggen: “Als God bestaat, zouden er geen ziekten en oorlogen zijn. Waarom doet God daar niets aan?” Ieder die met mensen spreekt die niet in God geloven, kent deze redenering.

Onlangs las ik een mooie vergelijking. Een priester ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Al snel ging het gesprek over de vraag of God wel of niet bestaat. Volgens de kapper bestond God niet, hij zei: “Je hoeft alleen maar naar de wereld te kijken. Als God bestaat zouden er geen zieke mensen zijn, geen gehandicapte mensen, geen lijden en geen oorlogen, geen ellende. Als God bestaat, zou Hij dat toch niet laten gebeuren!” De priester werd er stil van. Ondertussen was de kapper klaar, het ging heel snel, niet veel werk, de priester betaalde en vertrok. Toen hij buiten kwam zag hij een man met een lange verwarde baard en heel lang haar. Meteen ging de priester het kapsalon binnen en zei: “Kappers bestaan niet!” “Ik ben toch een kapper en ik sta hier voor jou” zei de kapper. “Neen, kappers bestaan niet” zei de priester, “als ze zouden bestaan zouden er geen mensen rondlopen met een wilde baard en lang haar. “Tja” zei de kapper, “dat zijn mensen die niet naar de kapper gaan.” “Precies!” zei de priester, “God bestaat ook, maar het zijn de mensen die niet naar God gaan om Hem te ontmoeten. Als mensen op zoek gaan naar God, Hem willen ontmoeten, dan zullen ze ontdekken dat God bestaat, dat Hij er is en voor je wil zorgen”. Tot zover mijn vergelijking.

Beste mensen, Het leven is hard, mensen worden ziek, er is lijden. Vraag maar aan mijn collega kapelaan Peter Koen – 41 jaar – die een hele week chemotherapie heeft ondergaan. We bidden om zijn genezing. Of hij geneest hangt van vele factoren af. Als gelovigen weten we dat God goed is, dat onze Heer Jezus Christus Verrezen is en het lijden overwonnen heeft. Hij is er Zelf dóórheen gegaan. Ons geloof leert ons dat Zijn kruisweg uiteindelijk een weg naar het eeuwig leven is. Wij mogen daarin delen. Ondertussen hebben Christenen in dit leven een opdracht om te getuigen, zoals die eerste apostelen. Onze Heer Jezus Christus wil grote dingen doen in deze wereld. Hij wil ons inspireren door Zijn Woorden die we lezen in de Bijbel, door Zijn Levengevend Brood dat we ontvangen in de Heilige Communie. Zo schenkt Hij ons Zijn vrede, liefde, vreugde, vergeving, kracht. Wij mogen de ogen, voeten, handen en stem van de Heer zijn in deze wereld. Veel oorlogen, ongelukken, milieurampen zijn een gevolg van het verkeerd gebruik van de menselijke vrijheid. Als gedoopten mogen we onszelf afvragen: laat ik Jezus Christus toe in mijn leven? Mag Hij mij inspireren en in beweging brengen? Zijn Blijde Boodschap is meer dan een mooie theorie, breng ik ze in praktijk? In het eerste geschiedenisboek van de Kerk – de Handelingen van de apostelen – lezen we dat de Kerk groeit en bloeit vanwege de manier van leven van de eerste Christenen. “Zie eens hoe ze elkaar liefhebben”, lezen we. Ze maakten radicale keuzes omwille van het geluk van medemensen en om het eeuwig leven te bereiken. Kortom, dat Jezus Verrezen is en God bestaat moet te zien zijn in mijn/onze manier van leven. En misschien, heel misschien, kunnen we dan onze eigen kappers misschien overtuigen.

Amen.