• darkblurbg

05-02-2017: De preek van de vijfde zondag door het jaar 2017
Vandaag zou ik iets willen zeggen over ‘ik geloof in de verrijzenis van het lichaam’. We bidden deze zin in de geloofsbelijdenis. De verrijzenis van het lichaam is niet gemakkelijk te begrijpen omdat het iets is dat nog niet gebeurd is. Niemand van ons is lichamelijk verrezen. Niemand, behalve Jezus Christus. Het Evangelie leert ons dat Jezus na zijn Kruisdood drie dagen later Verrezen is, en dat bewijst dat de verrijzen van het lichaam bestaat. Er is dus een verband tussen Jezus’ Verrijzenis uit de dood en (straks) onze Verrijzenis uit de dood. Omdat Jezus Verrezen is, zullen wij ook verrijzen.

Als we kijken naar de Bijbel, dan vinden we daarin sporen van de verrijzenis. De Bijbel verwijst naar het geloof in de verrijzenis van het lichaam. Het begint met het geloof in een goede God, de Schepper van ieder mens: lichaam en ziel. Het gaat verder in het geloof dat God mensen bevrijdt, dat God het beste wil voor ieder van ons en dat God trouw is. In het Nieuwe Testament brengt Jezus de verrijzenis in verband met Zichzelf; “Ik ben de verrijzenis en het leven” (Joh.11,25) zegt Hij. Jezus, Hij alleen en niemand anders, zal ieder die in Hem gelooft op de laatste dag doen verrijzen. Jezus kwam van God, Hij – de grote God – is mens geworden; Hij was in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. De zondeloze Jezus alleen kan ons meenemen op Zijn terugweg naar God, Zijn Hemelse Vader. Straks – met Pasen – vieren we dat Jezus bijna 2000 jaar geleden Verrezen is. Daarna vieren we dat Jezus Zijn Geest gegeven heeft: Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Ondertussen mogen wij – mensen van 2017 – bouwen aan Zijn Koninkrijk onder inspiratie van die Heilige Geest. En straks, waarschijnlijk als wij al lang gestorven zijn, zullen we op het einde van de tijden verrijzen uit de doden, op de laatste dag wanneer Jezus zal komen oordelen de levenden en de doden. Spannend hé! We hebben dus nog iets om naar uit te zien! We weten niet wanneer het zal gebeuren, we wel dat het zal gebeuren. God zal ons lichaam tot leven brengen door het opnieuw met onze ziel te verenigen, vanuit de kracht van Jezus’ Verrijzenis. De Heer heeft de deur van de verrijzenis voor ons geopend. Eens zal het dus gebeuren.

U zult zich misschien afvragen: wat heeft dit met het Evangelie van vandaag te maken? Daarin zegt Jezus: “Gij zijt het zout der aarde (…) Gij zijt het licht der wereld”. Toen Jezus dit zei tegen zijn leerlingen waren dat gewone mensen, vissers, zondaars, precies zoals wij. Maar Jezus bekijkt hen met de ogen van God en wil zeggen: als je Mij volgt heb je ‘in dit leven’ reeds deel aan Mijn Verrijzenis. En zo is het. De omvorming van ons lichaam op het einde van de tijd wordt in dit leven voorbereid door onze relatie met Jezus in gebed en in de sacramenten, vooral in de Mis. Als je gedoopt bent is de kiem van de Verrijzenis en het eeuwig leven in ons. Als je jezelf voedt in de Heilige Communie met Zijn Lichaam, groeit het eeuwig leven. Wij die gedoopt zijn en de Heilige Communie ontvangen, worden geroepen om – zoals zout – smaak te geven aan onze omgeving en onze omgeving tegen bederf te beschermen, zoals zout doet. De eigenschappen van zout zijn: voedsel tegen bederf beschermen en smaak geven. Denk maar aan soep, daar moet zout in om smaak te geven. Als Christus-dragers mogen wij het licht van Jezus Christus brengen door echte naastenliefde. Wij zijn de handen en voeten en stem van de Heer in deze wereld. Met onze voeten kunnen wij naar mensen toegaan, met onze handen hen helpen, met onze stem opbouwende woorden spreken… hoe mooi is het om licht te geven aan de wereld en om het zout te zijn in de soep die onze wereld is. Wij krijgen het licht van Jezus en ij mogen Zijn licht bewaren en beschermen en doorgeven. Ieder gedoopte zou een lichtend persoon moeten zijn die licht brengt, die licht geeft. Het licht is niet van ons, maar een geschenk van God, het geschenk van Jezus’ Verrijzenis, het is het ‘licht van de Verrijzenis’. Wij dragen dat licht nu al in ons. Maar… als dat licht in het leven van een christen uitdooft, dan is die er erg aan toe, als het zout zijn kracht verliest… en nu citeer ik de Heer uit het Evangelie: “het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen te worden”. Om dat te voorkomen komen we hier bij de Heer in zijn Kerk. Hier geeft Hij ons Zijn licht, hier worden wij op smaak gebracht. Als je Jezus echt wilt navolgen begint het eeuwig leven te groeien, dan is het zaad van de verrijzenis in je aan het ontkiemen. Deze gedachte geeft ons hoop: we zijn dan op weg naar de Verrijzenis om eeuwig te leven bij God en bij onze dierbaren die ons zijn voorgegaan. Jezus zien, Hem ontmoeten, dat is onze vreugde. We zullen dan allen samen zijn – niet hier in de kerk – maar aan de overkant van dit leven in de eeuwige vreugde met Jezus Christus. Hij is onze bestemming.

Amen.