• darkblurbg

15-04-2017: De preek van de Paaswake 2017
Men zegt wel eens : het leven is sterker dan de dood, het goede sterker dan het kwade, liefde sterker dan haat, waarheid sterker dan leugen. De laatste dagen was er rond Jezus leugen, haat, kwaad, lijden, dood en duisternis. De nacht in de Hof van Olijven, de dood van Jezus aan het Kruis, de duisternis van het graf… dit verdween op het moment dat Jezus opstond uit het graf en Zelf goddelijk licht wordt. Pasen is het feest van het nieuwe begin. Jezus is opgestaan uit de dood en sterft niet meer. En Hij neemt gelovige mensen mee in dat nieuwe leven. Ja, in ons leven kan er duisternis zijn, lijden en dood, maar met Jezus Christus verbonden is er ook licht op het einde van de tunnel. Voor mensen is een nieuwe dimensie opengegaan. De schepping is groter en wijder geworden: er is eeuwig leven mogelijk. Pasen is de begindag van die nieuwe schepping en het eeuwig leven in de Hemel.

Jezus stond op uit het graf. Beste mensen, Jezus staat nog steeds op uit het graf, vandaag. De Verrijzenis van Jezus heeft niet alleen op Hem betrekking. Jezus Christus schept ook een nieuwe manier van leven. De Verrezen Heer neemt ons mee – als we willen – in het nieuwe leven dat elke vorm van duisternis overwint. Zijn leven is sterker dan de dood, de goede Jezus is sterker dan het kwaad, Zijn waarheid sterker dan de leugen. Het nieuwe begin geldt voor ieder van ons. Maar, hoe kan dit gebeuren? Wat kunnen we doen? Hoe kan het nieuwe leven tot ons komen zodat het niet bij woorden blijft, maar iets wordt waarin wij betrokken zijn? Door te geloven in Jezus Christus, door ons hart voor Hem te openen, door te luisteren naar Zijn Woorden, door het Doopsel en het Vormsel; door dit alles heeft de Heer Jezus een brug naar ons gebouwd, waardoor het nieuwe leven tot ons kan komen. Wat is de duisternis? Een mens kan tastbare dingen zoeken en zien en aanraken, maar de mens is niet in staat om te zien waar de mens vandaan komt en waar de mens naartoe gaat. Wat is de zin van het leven? Wat is het goede? Wat is het kwade? Bestaat God? Onduidelijkheid over God en onduidelijkheid over normen en waarden is de echte bedreiging voor de mens. De mens kan ongelooflijk veel door wetenschap en techniek, maar dat wat ons overstijgt, God en het goede, kunnen we niet zien. We kunnen God wel voelen en ervaren, we kunnen het goede aanvoelen en ervaren. God zij dank! Maar hoeveel mensen hebben hun hart voor God gesloten? Daarom nodig ik u uit: open uw hart! Vraag aan Jezus Christus dat Hij zich kenbaar maakt. Nodig Hem uit, daag Hem uit om zich te openbaren aan u. Hij wil heel graag uw hart verlichten, uw verstand verlichten, uw leven verlichten. Als wij geloven in de Heer, dan zal het Goddelijk Licht binnendringen in deze wereld. Dan worden dood, kwaad en haat overwonnen. Dan zoeken mensen geen oplossingen meer in de dood, in een voltooid leven bijvoorbeeld, maar dan zoeken mensen oplossingen in het leven dat ze van God gekregen hebben.

Beste mensen, Nog een korte gedachte wil ik met u delen. Tijdens de Paaswake, tijdens de nacht dat het licht van Jezus Christus de duisternis overwint, staat de paaskaars symbool. Als de paaskaars brandt wordt ze kleiner. Dat gaat zo met kaarsen, ze branden en worden kleiner tot er niets meer van overblijft. De kaars geeft zichzelf om licht te kunnen geven. Wij mensen mogen onszelf ook geven aan de ander, in liefde, vrede, geduld, verdraagzaamheid en vergeving. De kaars brandt, ze geeft licht, vuur, warmte. Wij mensen mogen ook warmte doorgeven aan de ander, de warmte van geloof, hoop en liefde. De Paaskaars verwijst naar Jezus Christus, Hij is het Licht dat vuur is, de Vlam die het kwade verbrandt en de mensen en de wereld omvormt. Zorg dat u dicht bij Jezus Christus blijft, u zult de warmte en de goedheid van Hem voelen én kunnen doorgeven. Laten wij tot de Verrezen Heer bidden om Zijn licht, dat wij in deze soms koude en harde wereld dragers van Zijn licht mogen worden. Dan wordt het voor iedereen een Zalig Pasen.

Amen.