• darkblurbg

26-11-2017: De preek van Christus Koning 2017
Volgende week begint de Advent, als voorbereiding op Kerstmis. Vandaag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we het hoogfeest van Christus Koning. Het Evangelie brengt ons bij een gebeurtenis die de mensengeschiedenis op aarde zal afsluiten: het Laatste Oordeel. Wanneer de Mensenzoon komt in heerlijkheid, vergezeld van alle Engelen, neemt Hij plaats op zijn troon van glorie. Alle volken – alle mensen – worden vóór Hem gebracht en Hij scheidt ze in twee groepen: schapen en bokken. Oftewel: goede en slechte mensen.

Het eerste wat we kunnen leren van dit Evangelie is niet hoe het Laatste Oordeel zal verlopen, het is beeldtaal. Maar er zit wel een werkelijkheid achter. De wereld is niet toevallig ontstaan; de wereld zal ook niet toevallig ooit in de toekomst eindigen. Aan het begin en het staat God, Almachtig en intelligent. In het begin heeft God gezegd: “Er moet licht zijn! (…) We gaan de mens maken.” We lezen het in het boek Genesis. Op het eind zal God zeggen: “Komt, gezegenden van mijn Vader (…) naar het eeuwig leven”; tegen anderen die hun medemensen voorbij gingen zal Hij zeggen: “Gaat weg van Mij!” Mensen, we moeten een kat een kat durven noemen, niet flauw zijn. Er bestaat kwaad en onrecht in deze wereld. Kijk maar naar het journaal, of naar een vader/moeder die een gehandicapt kind heeft, of een zware ziekte, of een migrant die gevlucht is voor honger of de verschrikkingen van een oorlog, of iemand die zijn/haar werk verloren heeft, of de dood van een geliefd iemand. Kwaad en onrecht. Het kwaad is een mysterie, maar werkelijk. We hebben er allemaal mee te maken. Zonder geloof in God, zonder het Laatste Oordeel, worden kwaad en onrecht totaal zinloos. Sterker nog: als God niet bestaat, is alles toegestaan. De mens leeft al enkele duizenden jaren op aarde en is veel gewoon geraakt. Maar één ding raakt de mens nooit gewoon: onrechtvaardigheid. Het blijft onverdraaglijk. Het blijft knagen. Als iemand onrecht aangedaan wordt, moet het rechtgezet worden. Daarvoor hebben we hier op aarde rechters en advocaten. En dat werkt tot op zekere hoogte. Er zijn altijd mensen die tussen de mazen van het net doorglippen en ‘er mee weg komen’. Maar, zoiets wordt dan rechtgezet tijdens het Laatste Oordeel, wanneer de schapen van de bokken gescheiden worden. Ons Christelijke geloof leert dat als een mens voor God staat, die mens in zijn hart weet in welk kamp hij of zij thuishoort: bij God of niet bij God. Het feest van Christus Koning verzekert ons dat kwaad en onrecht niet het laatste woord hebben. Ondertussen roept het Evangelie ons op zo te leven dat het Laatste Oordeel voor ons geen veroordeling wordt, maar een oordeel dat we bij de Heer horen. Dan zal Christus tot ons zeggen: “Komt, gezegenden van mijn Vader, ontvangt het Rijk dat voor u gereed is.” Om dat te horen mogen wij Jezus Christus als de Koning van ons leven erkennen.

Dat is het tweede wat we van dit feest kunnen leren. Mag Jezus Christus Koning zijn in uw leven? Want dat is de betekenis van dit feest. Naast het erkennen van de Heer als de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, begin en einde, Degene die zal komen oordelen levenden en doden, mogen wij Christus Koning van ons leven maken. Als we dat niet doen, beroven we het feest van zijn grootste betekenis, met als gevolg dat wij en medemensen veel tekort komen. Want de Heer wil dóór ons in deze wereld actief zijn. Wij zijn de ogen, handen, voeten en stem van de Heer: “Wat gij gedaan hebt voor de mensen, hebt ge voor Mij gedaan (zegt Jezus). Ik had honger, gij hebt Mij eten gegeven… Ik had dorst, gij hebt Mij te drinken gegeven… Ik was vreemdeling, gij hebt Mij opgenomen… Ik was ziek, gij hebt Mij geholpen…” Fantastisch toch hoe de Heer zich vereenzelvigt met mensen, vooral mensen in nood. Christenen, wij dus, mogen in Zijn Naam meewerken aan Gods genezende redding voor mensen. Ondertussen ontmoeten wij de Heer in de Heilige Communie. Wij mogen ons laten vullen met Zijn liefde. Hij voedt ons met Zijn liefde zodat we door Hem geïnspireerd worden.

Kortom, laten wij Jezus Christus als Koning van ons leven erkennen. Die Koning die voor Pilatus werd gebracht, die Hem vroeg: “Zijt Gij Koning?” En Jezus zei: “Ja, een Koning ben Ik. Want hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid.” Er bestaat dus een Koninkrijk dat de wereld niet kent. Het heeft niets te maken met macht, rijkdom of eer; het bestaat uit geloof, hoop en liefde. Het is een liefde die iedereen die dat wil gratis kan ontvangen. Hoe? Je hoeft alleen te zeggen: “Jezus, ik bemin U. Schenk mij Uw liefde, kom in mijn hart, vervul mijn wezen en wordt de Koning van mijn leven.” Als we er dan ook naar handelen, krijgen we straks te horen: “Treedt binnen in het Koninkrijk der Hemelen.”

Amen.