• darkblurbg

25-06-2017: De preek van de twaalfde zondag door het jaar2017
In het Evangelie van vandaag is er sprake van ‘vrees’. Jezus leert ons dat we geen mensen hoeven te vrezen: “Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel. Vreest veeleer Hem die én ziel én lichaam in het verderf kan storten in de hel”. God vrezen. Wat wordt daarmee bedoeld? Het heeft niets te maken met angst. Er is een verschil tussen angst en vrees. Angst is een instinct, een reactie op een bedreiging; angst heb je als er een gevaar is. Als ik zie dat er een auto recht naar me toe rijdt, dan heb ik angst. Als een aardbeving de grond onder mijn voeten laat trillen en de muren van het huis bewegen gevaarlijk, dan heb ik angst. Vrees voor God is iets anders. De vrees voor God moet men leren. In de psalmen lezen we: “Komt, luistert naar mij; ik leer u wat ontzag voor de Heer is” (Ps.34,12). Vrees voor God heeft te maken met ontzag; ze ontstaat als je beseft wie en hoe God is. De vreze Gods is een gevoel dat je aangrijpt als je voor Hem staat, die zo groots is, zo majesteitelijk, zo majestueus. Je kunt het vergelijken met bijvoorbeeld een zonsondergang of bij een gigantische waterval. Je voelt je klein tegenover iets dat zoveel groter is dan jezelf. De vreze Gods is verwondering, bewondering dat aanbidding wordt. In onze samenleving is de ‘vreze Gods’ afgenomen, bij de meeste mensen totaal verdwenen. Er is geen ontzag meer voor God. Doordat God verdwijnt in het leven van mensen, richten mensen zich op andere zaken, op dingen van beneden, op dingen die (volgens Jezus) “door een dief geroofd kunnen worden en waaraan motten knagen”. Zo ontstaat angst voor de toekomst, angst voor datgene dat fout kan lopen. Als Christen hoef je geen angst te hebben. Wij willen God vrezen, en dan bedoel ik de verwondering, bewondering, aanbidding van God.

Als we één ding kunnen leren van de Moslims is het dat. Zij zien God als oneindig groot. Het andere uiterste is dat vele islamieten angst hebben voor God, omdat ze menen dat Hij zo groot is dat God amper naar hen omziet. Vele islamieten hebben angst om straks niet in het paradijs te komen. De enigste manier om daar te komen – denken sommigen – is martelaar worden. We zien het in het journaal. Jezus leert ons – God zij dank – een andere boodschap. Jezus spreekt over mussen die in de tijd van Jezus waardeloos waren; je kon er vijf kopen voor twee stuivers en een stuiver was niet veel waard. Als God zoveel zorg heeft voor de – op de markt bijna waardeloze – mus, hoezeer gaan wij Hem dan ter harte? Zelfs ieder haar van je hoofd is geteld! Twijfel niet, wil Jezus zeggen, God heeft grote aandacht voor ieder mens. Hij laat je hier niet doelloos, zinloos, planloos rondlopen. Je hebt een God die je heeft gewild, die heel persoonlijk van je houdt en voor je wil zorgen. Vertrouw daarop, ook al wordt het donker in het leven. Misschien kent u die reclame op tv over dat drankje dat je vleugels geeft? Je hoeft niet neer te liggen in zak en as, angstig voor wat komen gaat; het geloof in God die zorg voor je draagt, mag je vleugels geven en vrolijk doen vliegen.

Ik wil even terug komen op de islam. Als je beelden uit Syrië en Irak ziet… vele Europeanen hebben angst voor de radicale islamisten. Dat is begrijpelijk. Toch zegt Jezus: “Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden”. Een ziel, een mens die vasthoudt aan de Heer Jezus Christus kan door niets of niemand gedood worden. Met Hem in je hart mag je geloven dat God altijd bij je, in je is, wat er ook gebeurt. Deze waarheid, dit geloof vreugdevol belijden is onze Christelijke opdracht. Dat betekent ook dat wij mensen die het moeilijk hebben moeten bijstaan en helpen. Ieder van ons kan dat in zijn of haar directe omgeving, bij familie, buren en bekenden. Dat gebeurt ook door Christenen in Syrië en Irak. Er zijn moslims die verwonderd zijn dat ze door eigen geloofsgenoten vervolgd en gedood worden, terwijl de (volgens hen ‘ongelovige’) Christenen zich anders gedragen. Sommige moslims willen meer weten over de God van de Christenen. Sommigen ontdekken dat de liefhebbende en zorgende God zich in Jezus heeft geopenbaard. Er zijn er die Christen worden, meestal in het geheim. Laten wij Christenen van Nederland door onze woorden en daden getuigen van Jezus Christus. Dan hoeven wij geen angst te hebben dat Europa islamitisch zou kunnen worden. Laten wij onze Heer Jezus Christus beminnen, bewonderen, vertrouwen, aanbidden in ‘heilige vrees’.

Amen.