• darkblurbg

03-04-2016: De preek van Barmhartigheidszondag 2016
In dit ‘Jaar van Barmhartigheid’ vieren we meteen na Pasen de ‘Zondag van de Goddelijke barmhartigheid’. Het Latijnse ‘misericordia’ (barmhartigheid) is een prachtig woord. Het verwijst naar ‘cor’ (het hart van God, het hart van Jezus) en naar ‘misereri’, onze menselijke miserie/ellende waarover de Heer zich ontfermt. Gods barmhartigheid is een gevolg van de Liefde die Hij is. God is liefde ! Wat er ook gebeurt, hoe groot de miserie en de dreiging ook is, we worden gedragen door ons geloof dat God ons nabij is, ons troost en geneest. De Heer opent voor ons nieuwe wegen. Voor Christenen is er dan ook altijd hoop, uitzicht, toekomst.

Aan onze wereld die gebroken is, heeft Jezus in 1931 (85 jaar geleden) een teken gegeven. Aan de Poolse Zuster Faustina sprak Jezus in een visioen de woorden: “Verkondig de wereld Mijn grote ondoorgrondelijke barmhartigheid. Bereid de weg voor op Mijn tweede komst. Voordat Ik kom als Rechter, zal Ik eerst de poorten van Mijn Barmhartigheid wijd openen. Ik wil de mensheid niet straffen, maar haar genezen, haar aan Mijn barmhartig Hart drukken.” De Verrezen Jezus verscheen haar in een lang wit kleed, de éne hand opgeheven als een teken van zegen en de andere hand wijzend naar Zijn Goddelijk Hart (we hebben de afbeelding hier vóór het altaar staan). Uit het Hart van Jezus kwamen twee stralenbundels: een rode en een witte. De witte straal verwijst naar het doopsel, de rode straal verwijst naar de liefde en naar het bloed, zover kan de liefde gaan. Jezus zei tegen Zuster Faustina: “Schilder een afbeelding van wat je nu ziet en schrijf eronder: Jezus, ik vertrouw op U”. De Heer zei ook dat Hij wenst dat deze afbeelding over de hele wereld vereerd wordt. Jezus verscheen meermaals aan Zuster Faustina. Ze hield een dagboek bij met troostvolle woorden van Jezus erin, bijvoorbeeld: “Geen enkele zonde, al was zij een afgrond van slechtheid, kan Mijn barmhartigheid uitputten”. En ook: “Al waren de misdaden van een zondig mens zo zwart als de nacht, als hij in het uur van de dood roept om ontferming, zal Ikzelf voor hem opkomen”. Anderzijds waarschuwt Jezus: “Hij die weigert te gaan door de deur van Mijn barmhartigheid, zal moeten gaan door de deur van Mijn gerechtigheid”. Zuster Faustina werd tijdens een mystieke ervaring meegevoerd naar Hemel, vagevuur en hel. Dit laatste greep haar zo aan, dat ze sindsdien bijna onophoudelijk smeekte om Gods barmhartigheid voor de zondaars. Zuster Faustina is in het jaar 2000 Heilig verklaard. Ze was de eerste heilige van het nieuwe Millennium. Paus Johannes Paulus II verklaarde de zondag na Pasen tot ‘Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid’, iets wat Jezus aan Zuster Faustina gevraagd had. De Poolse Paus stierf in 2005, niet toevallig op de vooravond van de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

Broeders en zusters in het geloof, Geen enkele eigenschap van God wordt in de Bijbel zo benadrukt als de barmhartigheid/misericordia. God is niet iets; tegenwoordig geloven vele mensen in ‘iets’, God is Iemand en Hij is niet onbereikbaar. God is een Vriend, de Redder, de Goede Herder. Ieder mens is voor Hem waardevol. Oud, jong, gehandicapt of niet, je bent een parel in Gods Hand. Na de val van de mens door de zonde met verschrikkelijke gevolgen van lijden en dood, komt God de mens barmhartig tegemoet. God zelf, de Allerhoogste, Schepper van Hemel en aarde komt ons, ieder van ons, helpen. Beseft u dat ? God is mens geworden. We vierden het met Kerstmis. Een fantastische gebeurtenis ! Jezus’ leven op aarde, Zijn woorden en daden, Zijn parabels en wonderen, Zijn dood aan het Kruis en Zijn Verrijzenis, de stichting van de Kerk die door de eeuwen door de Heilige Geest geleid wordt, dat alles verkondigt aan alle mensen van alle tijden de barmhartigheid van God. Daarom, laat de woorden van Jezus die in de Bijbel geschreven staan in uw hart doordringen. Vandaag zegt de Verrezen Heer: “Vrede zij u!” En Hij zegt het niet één keer, maar drie keer. Hoe hardleers kunnen we zijn. Open uw hart voor de Heer. Hij wil u Zijn vrede geven: “Vrede zij u!” Een vrede die niet van deze wereld is, die de wereld niet kan geven, maar Jezus wel. Als het goed is, is het daarna ook te zien op uw gezicht, dan is het ook te horen in uw woorden, dan is het te zien in uw daden. Als niet gelovige mensen u dan ontmoeten, dan hoop ik dat vele mensen gaan twijfelen, niet aan uw geloof maar aan hun eigen ongeloof. Jezus zei ook nog tegen Zuster Faustina: “De wereld zal geen vrede kennen, als ze zich niet richt tot Mij”. Ik nodig u dan ook uit om regelmatig, liefst wekelijks, Jezus te ontmoeten in de Mis. Hier richten we ons op Jezus Christus, de Zoon van God. Hier kunnen we bidden dat vele mensen Hem mogen leren kennen, dat ze Zijn liefde mogen ervaren en uitstralen naar hun omgeving. Zo kan er vrede komen in deze wereld, niet anders dan door de ontmoeting met de Verrezen Heer. Laten we dankbaar zijn dat Hij hier naar ons komt en ons Zijn barmhartige liefde geeft.

Amen.