• darkblurbg

10-07-2016: De preek van de vijftiende zondag door het jaar 2016
Vandaag wil ik iets vertellen over de Christenen van Kolosse en de Christenen van Tilburg. Misschien denkt u dat de brief aan de Christenen van Kolosse – de tweede lezing –alleen een boodschap heeft voor de mensen van de stad Kolosse ? Wat moeten wij met zo’n oude brief? Toch mogen we de Bijbel lezen als een boek waarin God ons aanspreekt, nu, heel direct, een boodschap voor ieder van ons. In de Bijbel vinden we namelijk antwoorden op levensvragen waar wij een antwoord op zoeken. De brief aan de inwoners van de stad Kolosse is door Paulus geschreven toen hij gevangen zat in Rome. Hij kreeg te horen dat het met de kersverse Christenen van Kolosse niet goed ging. Ze stonden nog niet vast in het geloof dat ze nog maar pas hadden leren kennen. Paulus schrijft dan een brief om hun ideeën bij te stellen. Wat was het probleem?

Kolosse was een multiculturele samenleving. Naast de gewone bevolking, Frygiërs, woonden er Grieken, Romeinen en Joden. Hoewel de meeste Kolossenzen ‘gelovig’ waren op wat voor manier dan ook, zochten ze manieren om met het bovennatuurlijke in contact te komen. De vraag is: hoe? Hoe kom je in contact met God? Ieder had eigen goden en levensbeschouwing. Er waren mensen die geesten vereerden, of engelen, of de natuur. Er waren astrologen die de toekomst probeerden te voorspellen. Er waren new-age-achtige religies met geheime rituelen en bovennatuurlijke kennis en visioenen. Veel was vaag en het ene vloeide in het andere over. De Christenen waren nog maar pas Christen geworden, ‘groentjes’ die niet op een eiland leefden, maar midden in die religieuze potpourri. Een religieuze supermarkt met religieus fastfood. Het lijkt aantrekkelijk, maar het zicht op Jezus en het geloof in Hem kan langzaamaan bedreigd worden. Voor dit gevaar wil Paulus de kersverse Christenen waarschuwen. Als we een sprong maken naar onze tijd, 2016, dan zien we ook een mengelmoes van opvattingen en godsdiensten. Wij leven ook in een multiculturele samenleving met verschillende levensbeschouwingen. Veel mensen zijn geseculariseerd, ze vinden het leven gemakkelijker zonder God, maar dat wil niet zeggen dat God niet bestaat. Voor de meeste van onze tijdgenoten is God een vage figuur op grote afstand die geen betekenis heeft voor het dagelijks leven. Voor hen is God niet Iemand, maar ‘iets’. God zij dank openbaart Jezus ons een God die van ons houdt en ons nabij wil zijn, de Ene God in Drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Jezus, Gods Zoon, heeft een Kerk gesticht en we kennen God uit de Bijbel. Maar veel Christenen kennen hun geloof niet zo goed; ze kennen de Bijbel niet goed of de leer van de Kerk. Zonder dat ze het weten stellen ze hun eigen geloof samen; ze gaan shoppen in de religieuze supermarkt van onze tijd en mengen elementen uit andere religies met ons Katholiek geloof. Soms ontkennen ze echte geloofspunten, bijvoorbeeld: Hemel, Hel, Verrijzenis, eeuwig leven, Engelen, Maria als Moeder van God. Zonder dat ze het weten scheppen ze zo een afstand tot God en is het moeilijk om met Hem in contact te komen. Trouwens, wij mensen kunnen geen brug maken naar God. Wij zijn maar mensen, stof en as. Als je contact wilt met God, dan moet (ten eerste) Hij het doen, en (ten tweede) wij moeten meewerken. God zal zich nooit opdringen, wij mogen ons hart openen, meewerken met Hem. In zijn brief aan de Christenen van Kolosse schrijft Paulus dat ze het Christelijk geloof niet moeten vermengen met allerlei andere religies. Want in Jezus heeft God Zelf een brug gemaakt naar ons. Als je Jezus ontmoet, dan ontmoet je God: “Want in Jezus Christus is de godheid in haar volheid lijfelijk aanwezig” (2,9). Jezus is Gods Zoon die voor ons is mens geworden. Daardoor is er geen afstand tussen God en ons, in Jezus komt Hij ons helemaal nabij. Hij deed dat 2000 jaar geleden, tijdens zijn leven op aarde. Hij doet dat nog steeds, wanneer we bidden, wanneer we de Bijbel lezen, wanneer we de sacramenten ontvangen, vooral de Heilige Communie. In de gedaante van brood ontmoeten en ontvangen we Jezus heel persoonlijk.

Broeders en zusters, laten wij – Christenen van Tilburg – God niet beschouwen als vaag en ver weg. Hij is niet ‘iets’, maar Eén God in Drie Personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. En Hij wil met ons in contact komen via Jezus. We ontmoeten Hem hier. Als je met Hem een levend contact hebt, sta je geworteld en gebouwd in Hem, standvastig in het geloof, de hoop en de liefde. Dan kunt u “God beminnen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf”. Dan kunnen we voor onze medemensen een Barmhartige Samaritaan zijn. God zij dank!

Amen.