• darkblurbg

26-03-2016: De preek van de Paaswake 2016
Dún Laoghaire (Doen Leerji) is een Ierse stad ten zuiden van Dublin. In die stad staat een prachtig standbeeld van Christus Koning (Christ the King Statue). De beeldhouwer Andrew O’Connor heeft er jaren aan gewerkt, een levenswerk in brons. Het is 18 meter hoog en weegt 3 ½ ton. Het stelt een kruis voor met drie zijden. Aan de ene kant het rustig gezicht van de Heer (het leven van Jezus), aan de andere kant Jezus aan het Kruis (Goede Vrijdag), en de derde zijde de majesteitelijke Koning die lijden en dood heeft overwonnen (Pasen).

Dit monument symboliseert de drie aspecten van Jezus’ leven. Het symboliseert ook onze Christelijke opdracht. Ten eerste: wij mogen als gedoopte Christen rustig maar vol vertrouwen het gezicht van de Heer in deze wereld laten zien. Dat mogen wij doen in woorden en daden. In heel ons gedrag mag Jezus te zien zijn. Aan de andere kant is er de gekruisigde Christus, een beeld van wat wij in deze wereld kunnen meemaken. Als de mensen in deze kerk die weten wat lijden is, zouden opstaan, vermoed ik dat er velen zouden staan. We proberen het niet te laten zien en niemand hoeft het te weten of te zien. Maar de Heer Jezus weet het wel en Hij heeft zorg en aandacht voor ieder van ons. Met Goede Vrijdag hebben we gekeken naar de lijdende Heer, naar de stervende Christus, want het lijden blijft een onderdeel van dit leven. Misschien valt het in ons leven wel mee, maar we kijken ook om ons heen, naar mensen in nood, vluchtelingen, slachtoffers van oorlog en geweld, Brussel bijvoorbeeld. Wie kan ons beter troosten dan die goede milde Jezus die tegen ieder van ons zegt: “Ik ben bij u. Ik blijf bij u. Kom maar naar Mij. Ik weet wat lijden is. Ik zal u troosten”. Zonder die Trooster Jezus kan het leven best zwaar zijn. Hoe komt de Heer naar ons? Hij komt naar ons in mensen die Hem handen en voeten geven. God zij dank is er ook een derde zijde aan het Kruis: de Verrijzenis. Een visie over dit aardse leven heen. De Levende Heer in al zijn majesteitelijke glorie nodigt ons uit om Hem te volgen.

Vele mensen van vandaag begrijpen die Blijde Boodschap van Pasen niet meer. De paasklokken luiden niet voor hen. De vreugde van Pasen is vervangen door stilte en onwetendheid. Jezus is vervangen door de paashaas. Elke dag lijkt op de andere. In het meesterwerk van Goethe wordt Faust levensmoe. Faust genoot van het leven, maar nu is hij wanhopig. Tussen de boeken van zijn studententijd ziet hij zijn pint staan waarmee hij gefuifd heeft. In die pint heeft hij lang geleden gif gedaan om, als het leven te zwaar wordt, hem te ‘verlossen’. Als een bliksemschicht beseft Faust dat hij moet drinken. Maar stilletjes in de verte hoort hij harder en harder de paasklokken luiden. Hij herinnert zich het geloof van zijn jeugd en gooit de gifbeker weg. En dan zingt Faust: “Klokken, jullie kondigen mij nieuw leven aan!” Dat is Pasen. De Heer Jezus leeft. Ieder van ons mag zich vandaag eerlijk afvragen hoe hij of zij leeft. Staat er ergens een gifbekertje klaar die we kunnen drinken als het leven pijn of teveel pijn doet? Zijn wij misschien zoals de apostelen die in slaap vielen in de Hof van Olijven? Jezus maakt hen wakker en zegt: “Waakt, bidt, dat ge niet op de bekoring ingaat!” Dat is ook tot ons gezegd. Wij mogen de Verrezen Heer ontmoeten, waken, bidden.

Toen Jezus in de Hof van Olijven gevangen werd genomen door de soldaten, vroeg Hij: “Wie zoekt gij?” en ze zeiden: “Jezus van Nazareth”. “Ik ben het” zei Jezus. Wie zoeken wij? Zoeken wij Jezus van Nazareth? Als we Hem vinden, zal het Kruis waarschijnlijk niet meteen verdwijnen, maar Hij komt u helpen, troosten en blijft u nabij als de Verrezen Heer die uw ogen richt naar een hoopvolle toekomst. De steen is weggerold van het graf. De Heer leeft en wij, Christenen, mogen zout zijn, smaak geven aan het leven en deze wereld; wij Christenen mogen gist zijn in het deeg, volume brengen en iets van het leven maken. Wij mogen in de duisternis het licht van Christus aansteken en het vuur van het geloof, de hoop en de liefde brandend houden. Anderen mogen dat zien. Dan wordt het een Zalig Paasfeest!

Amen.