• darkblurbg

19-04-2015: De preek van de derde zondag van Pasen 2015
Jezus is Verrezen! Alleluia! We vieren het 50 dagen lang in de Kerk. Dat Jezus is opgestaan uit de dood vieren we eigenlijk op alle zondagen, zelfs elke dag. Elke dag herdenken we datgene waarop ons geloof is gebouwd, het fundament: Jezus, die gekruisigd werd onder de Romein Pontius Pilatus, heeft de dood (ook onze dood) overwonnen door op de derde dag te Verrijzen uit het graf. Geen schijndood, geen reïncarnatie, maar Verrijzenis: uniek in de geschiedenis. Maar… dat fundament is de laatste tientallen jaren zwaar onder kritiek komen te staan. Hoe geloofwaardig zijn de verrijzenisverhalen in de Bijbel? In het Evangelie van vandaag vraagt Jezus zelf aan zijn apostelen: “Waarom komt er twijfel op in uw hart?” Twijfel! Is het waar? Is een dode Jezus plots weer levend geworden? 

De twijfel en het ongeloof in de werkelijkheid dat Jezus is opgestaan uit de dood, is zo oud als de Verrijzenis zelf. Dikwijls klinkt in de Evangelies de kleingelovigheid van mensen. We zien de twijfel in het Evangelie van Johannes: uitgerekend Maria Magdalena – een vertrouwelinge van Jezus – trekt de verkeerde conclusie op die eerste morgen van de eerste dag van de week: “Ze hebben de Heer uit het graf genomen…” ze hebben Zijn Lichaam gestolen (Joh.20,2). Als ze dan de Verrezen Jezus ontmoet die haar naar de apostelen stuurt, zeggen die apostelen: Jezus Verrezen? “Beuzelpraat! En ze geloofden haar niet” (Lc.24,11). Als zélfs de apostelen het niet geloven… ze hebben Jezus wonderen zien doen, Zijn uitspraken gehoord… Jezus was heel duidelijk… Marcus, zelf een van de apostelen, benadrukt drie keer (drie keer) dat de apostelen niet geloofden in de werkelijkheid van de Verrijzenis (vgl.Mc.16,11.13.14). De apostel Tomas is onze tijdgenoot, onze tweelingbroer: “Als ik mijn hand in zijn doorstoken zijde kan leggen en mijn vinger in zijn gewonde handen kan steken, dan zal ik het pas geloven” (Joh.20,25). Voor de mensen die het dichtst bij Jezus stonden, was de Verrijzenis van Jezus net zo moeilijk als voor ons. Ondertussen zijn er, vooral de laatste jaren, heel wat rare Bijbelgeleerden geweest die elk zijn of haar eigen theorie verzint. Hun grondgedachte is dat die ‘verrijzenisverhalen’ vrome legendes zijn, een uitdrukking van een verlangen dat Jezus niet dood is, en dat Hij voortleeft in de gedachten van mensen. Achter al die theorietjes – het ene soms gekker dan het andere – zit de gedachte dat ‘opstaan uit de dood’, volgens de letterlijke betekenis, ‘onmogelijk’ is. Oké, het is niet gemakkelijk om dat te geloven, zelfs voor de vrienden van Jezus was dat niet gemakkelijk, maar toch geloofden en geloven de meeste Joden in de Verrijzenis “op de laatste dag”, bij het Laatste Oordeel op het einde van de tijd; zelfs de Moslims uit onze tijd geloven in de Verrijzenis “op die laatste dag” en dat Jezus – niet Mohammed – hen zal oordelen; gelovige Christenen geloven ook in de Verrijzenis “op de laatste dag” en ze geloven dat Jezus zelf als éérste Verrezen is, zo’n 2000 jaar geleden. Uniek in de geschiedenis. Datgene wat met Jezus gebeurd is, staat ook ons te wachten op het einde van de tijd, bij het Laatste Oordeel. Wat is er nu nodig om te geloven dat Jezus is opgestaan uit de dood, Verrezen? Een ontmoeting! Een ontmoeting met de Verrezen Heer Jezus is er nodig! We zien het in de Evangelies. Pas ná een ontmoeting met de Verrezen Heer komen mensen tot geloof. Zoals in het Evangelie van vandaag: twee leerlingen vertelden wat er onderweg met hen gebeurd was, hoe Jezus met hen meetrok, ze herkenden Hem niet meteen, maar ze herkenden Hem aan het breken van het brood. Plotseling staat Hij in hun midden en zegt: “Vrede zij u.” Ze ontmoeten de Verrezen Heer en ze geloven in Hem. Beste mensen, dát gebeurt ook hier. Hier kunnen wij Jezus ontmoeten! Hier breken wij ook het Brood. We mogen de Heer herkennen in de Heilige Communie. Hier mogen we ons hart voor Hem openen, ons raakbaar maken voor Zijn vrede. Misschien ervaren we niets, misschien heeft u in het verleden Jezus’ vrede en liefde heel intens ervaren, maar als u de Levende Heer nog nooit ervaren hebt… open uw hart voor Hem. Hij is er. Hij gaat met u mee. We horen Hem zeggen: “Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Een ervaring, ja, een ontmoeting met Jezus is er nodig! We zien dat in de Bijbel, we mogen het hier meemaken. 

Als wij de Verrezen Heer ontmoet hebben, maar dan écht ontmoet hé, dan wordt Hij het fundament onder ons leven, dan maakt Hij veel los. Dan is die ontmoeting de aanleiding voor een christelijk leven. We mogen ons de gewoonte eigen maken ons in de tegenwoordigheid van de Heer te voelen, én te beseffen dat Hij ziet wat wij aan het doen zijn. We moeten zelfs graag hebben dát Hij ons ziet, dat Hij ons bemint. “Gij, Heer, Gij ziet mij!” Een gelovige die dat diep aanvoelt, zal zich beter gedragen en heeft aandacht voor de medemens. Iemand die met de Heer leeft zal zich weerhouden van babbelzucht, van onvoorzichtige taal, van onvoorzichtig gedrag. Iemand die met Jezus leeft, bevordert de vrede, de liefde, en de goedheid in deze wereld. Zo’n diepe – zelfs dagelijkse – ervaring en ontmoeting met de Heer, is het echte wapen tegen twijfel en ongeloof. Zo’n Christelijk geloof bouwt mens en wereld op.

Amen.