• darkblurbg

Gelegenheid tot kandidaatstelling parochiebestuurslid Gebouwen

Gepubliceerd op: 25-05-2021

Er is een vacature in het Parochiebestuur, voor de portefeuille Gebouwen, tevens lid van het Dagelijks Bestuur. Hiervoor zijn we op zoek naar een geschikte kandidaat.

De Parochie De Goede Herder

De parochie De Goede Herder omvat (globaal) het gebied van Tilburg ten zuiden van het spoor, plus Goirle. Tot de parochie behoren zes kerken (Broekhoven, St. Jan Goirle, ’t Heike, Heuvel, Trouwlaan en Petrus en Paulus).

In 2019 hebben het pastoraal team en het parochiebestuur het  pastoraal beleidsplan “Elkaars goede herder zijn” ontwikkeld. Dit beleidsplan omvat zowel het pastoraat als de bedrijfsvoering.

Het beleidsplan vindt u hier.

Het parochiebestuur

Het parochiebestuur is belast met de organisatie van de parochie en het bestuur van de zakelijke kant. Het parochiebestuur moet er voor zorgen dat de parochie over voldoende middelen beschikt (personeel, gebouwen, goederen, financiën), zodat de parochie als geloofsgemeenschap goed kan functioneren. Het parochiebestuur is faciliterend voor het pastoresteam, dat verantwoordelijk is voor het pastoraat.

Zowel het pastoresteam als het parochiebestuur, dragen ieder voor hun eigen terrein, er zorg voor dat het nieuwe beleidsplan als richtinggevend kader wordt uitgevoerd.

De leden van het parochiebestuur werken collegiaal samen. Zij zijn in gezamenlijkheid verantwoordelijk voor het totale bestuur. Op basis van deskundigheid en affiniteit hebben alle bestuursleden daarnaast een of meer speciale aandachtsgebieden (portefeuilles).

Het parochiebestuur kent op dit moment de volgende portefeuilles:

  • voorzitter (de pastoor is van rechtswege voorzitter)
  • vice-voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • vrijwilligersbeleid
  • communicatie
  • bouwzaken

Afhankelijk van gebleken behoefte, kunnen de aandachtsgebieden worden aangepast.

Leden van het parochiebestuur vallen ook onder het vrijwilligersbeleid van de parochie.

De vacature

Door het vertrek van het huidige lid van het parochiebestuur dat belast is met de portefeuille Gebouwen, ontstaat er een vacature in het parochiebestuur.

Hiervoor zijn we op zoek naar een geschikte opvolger.

De portefeuille Gebouwen omvat het (bestuurlijk) beheer en onderhoud gebouwen, inventarissen en begraafplaatsen. Dit gebeurt in afstemming met de gebouwenbeheerders van de kerklocaties en met organisaties als de Monumentenwacht en het Bouwbureau van het Bisdom.

Daarnaast is de portefeuillehouder Gebouwen ook het eerste aanspreekpunt voor niet-kerkelijk onroerend goed, dat in het bezit is van de parochie. Het beheer hiervan vindt grotendeels plaats met inschakeling van een professionele gebouwenbeheerder.

De portefeuille Gebouwen is binnen het parochiebestuur een belangrijk en verantwoordelijk taakgebied.

De portefeuillehouder Gebouwen is tevens lid van het Dagelijks Bestuur van het parochiebestuur (DB), dat belast is met het afwikkelen van de dagelijkse aangelegenheden.

Het DB bereidt tevens de meer algemene onderwerpen mee voor, die in het AB aan de orde komen.

Het DB bestaat uit de vice-voorzitter, de penningmeester en de portefeuillehouder Gebouwen.

Gelegenheid tot kandidaatstelling

Op grond van het “Reglement Bestuur van een Parochie”, dat door de bisschoppen is vastgesteld, moeten parochianen in de gelegenheid worden gesteld om zich kandidaat te stellen.

Hebt u belangstelling om lid te worden van het parochiebestuur met de portefeuille Gebouwen, dan kunt u uw belangstelling hiervoor vóór 18 juni 2021 kenbaar maken, onder opgave van uw motivatie.

Dat kan per brief of per mail aan het parochiebestuur van de parochie De Goede Herder (postadres: Broekhovenseweg 2, 5021 LE Tilburg; mailadres: info@parochiedegoedeherder.nl).

Op basis van de ontvangen reacties zal het parochiebestuur een voordracht doen aan de Bisschop.

Profiel

  • U wilt zich inzetten voor de parochie als geheel en wilt in collegiaal verband op loyale wijze uitvoering geven aan het pastoraal beleidsplan.
  • U bent bereid om eerstverantwoordelijk portefeuillehouder te worden van de portefeuille Gebouwen.
  • U hebt voldoende tijd beschikbaar (de ervaring leert dat het bestuurslidmaatschap voor deze portefeuille al gauw 1 à 2 dagen in de week vergt).


Leuk of interessant artikel? Deel het via social media of mail!