• darkblurbg

Het Petrus en Paulusprogramma wil op een creatieve manier een vormingsaanbod doen. Als je geloofsthema’s en kerkelijke thema’s in verband brengt met moderne maatschappelijke en culturele ontwikkelingen dan kunnen er hele bijzondere, verfrissende en vernieuwende inzichten ontstaan. Zowel voor degene die van huis uit met het geloof vertrouwd is als voor iemand die er voor het eerst mee kennis maakt. Op die manier wil het Petrus en Paulusprogramma binnen de kerk nieuwe inzichten bieden en mensen de kans geven om kennis te maken met het geloof.

Elk jaar kiest de werkgroep die het Petrus en Paulusprogramma bedenkt voor een speciaal thema. Vind hieronder per jaar meer informatie:

Zaterdag 17 september – Walk of Peace Tilburg
Op zaterdag 17 september begint de vredesweek. In de Tilburgse PAX-Ambassade van Vrede willen we op deze dag de vredesweek inluiden met een vredeswandeling die in het teken staat van de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Met deze wandeling willen we aandacht vragen en geld inzamelen voor Oekraïense vluchtelingen. De wandeling wordt ondersteund door de Tilburgse Raad van Kerken en meerdere kerken in Tilburg-West willen de wandelaars ontvangen.

In de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindelaan 9 wordt om 09:00 uur een korte documentaire vertoond over de situatie van de vluchtelingen voor het oorlogsgeweld. Daarna wandelen de deelnemers naar de Opstandingskerk aan de Professor Cobbenhagenlaan 8 van de Protestantse Gemeente. Daar kunnen ze (vanaf 09:30 uur) een kleine foto-expositie bekijken over vluchtelingen en hun bijbehorende verhalen lezen. Vervolgens lopen de deelnemers naar de Lucaskerk aan de Lage Witsiebaan 91. Daar staat vanaf 11:00 uur de koffie voor hen klaar met een authentieke Oekraïense lekkernij. Tenslotte lopen de wandelaars naar de Nieuw Apostolische kerk aan de professor Verbernelaan 9. Daar is om 12:00 uur een afsluitend stiltemoment voor alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dit stiltemoment is een landelijk initiatief van PAX, verspreid door heel Nederland wordt op dat moment een minuut stilte gehouden voor Oekraïne.

De wandelaars bezoeken zo verschillende plekken op hun tocht. De programmaonderdelen zijn echter ook afzonderlijk te bezoeken op de aangegeven momenten. Op ieder locatie staat een collectebus. De opbrengst van de wandeling is bestemd voor de opvang van en hulp aan de vluchtelingen van die verschrikkelijke oorlog (Giro 555).

Woensdag 21 september - Vredeslezing
Op woensdag 21 september, om 20:00 uur, zal Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk een lezing geven over Vrede en recht. Hij gaat hierbij in op een vraagstuk dat door de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne dramatisch actueel is geworden: kan het recht vrede bewerkstelligen?

In zijn lezing wordt inzicht gegeven in de omstandigheden waaronder het recht in onze wereld tot een motor kan worden van vrede. In zijn lezing zal Prof. Dr. Ernst Hirsch Ballin ook ingaan op de rol van politieke ideologieën. In bepaalde gevallen kunnen juist die ideologieën het handhaven van rechtsnormen in de weg staan. Daarom is het ook wegens de huidige oorlog in Oekraïne belangrijk om een oproep te doen om waakzaam te zijn tegenover de aantasting van het democratische en rechtsstatelijke karakter van de Europese Unie en haar lidstaten. Een aantasting die vaak van binnenuit plaatsvindt.

Nationaal en internationaal kan het recht een tegenwicht bieden tegen opportunistische machtspolitiek die groepen mensen tegenover elkaar zet of die delen van de samenleving buiten het recht plaatst. Aan het dichterbij brengen van vrede kan het internationale recht een cruciale bijdrage leveren, mits de waarde daarvan voldoende wordt onderkend.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de lezing bij te wonen.

Donderdag 15 december - Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht

Wij Nederlanders staan te boek als een nuchter, zakelijk volkje. Tot zich ergens een aangrijpend drama voltrekt. Dan worden er stille tochten georganiseerd en spontane monumenten gebouwd met knuffels, kaarsjes en een bloemenzee.

Blijkbaar hebben we op bijzondere momenten iets extra’s nodig om vorm te geven aan onze gevoelens en gedachten. Dan is er meer nodig dan een zakelijke beschouwing. Dan worden er symbolen gebruikt en bijzondere gebaren bedacht. En gedragen we ons heel anders dan op alledaagse momenten.

Waarom doen we dat? En wat zegt dat over ons? Symbolen en rituelen prikkelen en activeren een speciaal onderdeel van ons brein: het symbolisch bewustzijn. Op de thema-avond Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht willen we kijken of we nieuw licht kunnen werpen op deze bijzondere en verrassende verschijnselen in de Nederlandse cultuur. Misschien kan de moderne Nederlandse cultuur in dit opzicht nog wat opsteken van de aloude kerkelijk traditie.

In een interactieve presentatie zal cultuurtheoloog Frank Bosman ons op een nieuwe manier laten kennismaken met de rituelen van onze moderne tijd. Volgens Bosman is er helemaal geen sprake van secularisatie. Mensen zijn en blijven ongeneeslijk religieus. Elk mens is op zoek naar zingeving en spiritualiteit, naar antwoorden op levensvragen. Het zoeken naar die antwoorden gebeurt in toenemende mate buiten de muren van de gevestigde kerken. Vindplaatsen van het religieuze zijn nu veel meer de diverse uitingen van onze cultuur: films, games, reclames, soapseries, literatuur en popmuziek. Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie, ook over de vraag of we nieuwe rituelen nodig hebben om om te gaan met verlies en rouw.

De avond wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg en vindt plaats op donderdag 15 december 2022 in de LocHal in Tilburg. Aanvang: 19:30 uur, de toegang is gratis. Aanmelden kan via deze link.

11-03-2022: Enkele parochianen zijn een hulpactie gestart om goederen in te zamelen voor Oekraïne. Zij hebben kennissen in Polen en in Oekraïne en willen de slachtoffers van deze oorlog daadwerkelijke hulp bieden.

Er is in Oekraïne grote behoefte aan nette en schone slaapzakken, luiers, maandverband en zeep. Andere goederen worden door hen niet ingezameld.

Het in Tilburg gevestigde bedrijf Fuji zorgt voor vervoer van de goederen naar de grens van Polen en Oekraïne. Daar worden de goederen verdeeld onder de vluchtelingen en mensen die in Oekraïne in de schuilkelders verblijven.


21-03-2022:

De hulpactie voor Oekraïne is afgerond. Slaapzakken, zeep, maandverband en luiers werden door onze parochianen bijeengebracht voor deze hulpactie. Op 19 maart zijn twee auto’s vol verzamelde goederen vanuit de Petrus en Pauluskerk naar het terrein van Fuji gereden. De goederen waren afkomstige van meerdere kerken uit onze parochie, het was een echt gezamenlijk actie.

Op het parkeerterrein van Fuji zijn alle producten overgeladen in vrachtwagens die op weg zijn gegaan naar een magazijn in Polen, op slechts 30 kilometer van de Oekraïense grensovergang bij Starovoitove waar per dag ongeveer 5.000 vluchtelingen vanuit Oekraïne Polen binnenkomen. Vanuit dit magazijn gaan de spullen rechtstreeks naar de vluchtelingenopvang in Polen of naar de inwoners van Oekraïne (in de schuilkelders van Lviv).

Het was hartverwarmend om alle bijdragen vanuit verschillende kanten van onze parochie zo bij elkaar te zien komen. De hulporganisatie was er erg blij mee. Alle gevers van harte bedankt!

We hopen natuurlijk allemaal vooral dat de ellende voor de bevolking van Oekraïne gauw ten einde is.

Zondag 19 september – Walk of Peace Tilburg
Op zondag 19 september wordt in Tilburg de Walk of Peace gehouden. Deze wandeling vindt plaats op initiatief van de Raad van Kerken Tilburg e.o. en de Tilburgse PAX Ambassade van Vrede. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. In de vredesweek (van 18 t/m 26 september) wordt verspreid door Nederland op talloze plaatsen zo’n vredeswandeling gehouden.

De Tilburgse Walk of Peace begint op zondag 19 september om 14:00 uur bij het gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Conservatoriumlaan 175 (5037 DS). Vandaar wandelen de deelnemers langs betekenisvolle plaatsen door de stad en de natuur. Tijdens deze wandeling staan we stil bij verschillende aspecten van thema Vrede (zo bezoeken we ook de Joodse Begraafplaats) maar dit jaar besteden we ook uitdrukkelijk aandacht aan de klimaatproblemen van dit moment. Aan het begin van de wandeling zal er een inspirerend openingswoord zijn van René Munnik, bijzonder hoogleraar van de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente en universitair docent wijsbegeerte aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

De wandeling duurt ongeveer twee uur, deelname is gratis. We sluiten de wandeling af met een kopje koffie of thee bij het Apostolisch Genootschap. Voor iedereen die de vrede een warm hart toedraagt: u bent van harte welkom!


Dinsdag 21 september: Dromen van een wereld waarin iedereen meetelt.
Op 28 augustus 1963 hield dominee Martin Luther King de legendarische toespraak over zijn droom voor de wereld. Een droom van gelijkheid en onderling begrip tussen mensen. Hij inspireerde met een uitzicht op een wereld waarin iedereen respectvol was voor de naaste, ongeacht ras of cultuur. Inmiddels leven we bijna zestig jaar later. En zijn er onstuitbare vluchtelingenstromen, de welvaart is meer dan ooit ongelijk verdeeld, de wereld wordt opgeschrikt door schietpartijen waarbij rassenonderscheid een rol speelt. De stem van de Black Lives Matter-beweging heeft de laatste jaren noodzakelijkerwijs volop geklonken. Wat wil dat zeggen over de droom van Martin Luther King? Is zijn visioen overeind gebleven of vervlogen in de tijd? Heeft ze haar betekenis verloren of is ze alleen maar gegroeid in zeggingskracht?

Op dinsdag 21 september houdt prof. dr. Fred van Iersel een interactieve voordracht over deze vragen. Aan de hand van videofragmenten van de redevoering van Martin Luther King en van aangrijpende momenten uit de actualiteit van 2021 probeert hij een antwoord te vinden op deze vragen. Bij zijn zoektocht zullen noties uit de katholieke sociale leer verrassend nieuwe inzichten opleveren en een verhelderend licht werpen op het ideaal voor onze huidige tijd. Zo laat bijvoorbeeld de pauselijke encycliek Fratelli Tutti op markante wijze zien dat het hier gaat om één van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd, een vraagstuk dat zeker niet uitzichtloos is.

De voordracht op 21 september begint om 20:00 uur en vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan 9 in Tilburg. De toegang is gratis. Er is bij de voordracht ook volop ruimte om met Fred van Iersel in gesprek te gaan. Bij veel mensen is de droom zeker nog niet uitgedoofd. U bent van harte welkom!

Fred van Iersel heeft in zijn werkzaamheden te maken gehad met alle aspecten van het vredesthema. Zo is hij hoofdaalmoezenier geweest bij het justitie-pastoraat, algemeen secretaris van de vredesbeweging PAX-Christi, en namens de R.K. kerk vertegenwoordiger van het IKV. Hij was ook bijzonder hoogleraar Vraagstukken Geestelijk Verzorging bij de Krijgsmacht aan de Tilburgse Universiteit. Op 18 juni jongstleden heeft hij daar afscheid genomen.

De lezing is ook via livestream te volgen:

(klik rechtsonder in het YouTube-scherm op het vierkantje om het beeld te maximaliseren)


Dinsdag 12 oktober en dinsdag 23 november: Muziekavonden in oktober en november: Elke muziek heeft haar hemel
Vaak wordt er in kerkelijke vieringen veel gepraat. De Dienst van het Woord is tenslotte een belangrijk onderdeel in bijvoorbeeld de zondagsmis. Maar als je terugdenkt aan de mooiste vieringen waar je ooit bij bent geweest, dan is het vaak de muziek die daarin doorslaggevend is geweest. Muziek kan zoveel meer zeggen dan woorden.

Dat geeft te denken. Hoe komt dat? Wat voor speciale kracht bezit muziek? Op de dinsdagavonden van 12 oktober en 23 november zal dr. Martin Hoondert op deze vragen ingaan, natuurlijk niet alleen met woorden maar ook met klanken.

Martin Hoondert is musicoloog en theoloog en gespecialiseerd in rituelen, religie en muziek. Hij is werkzaam aan de Universiteit van Tilburg.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 12 oktober en dinsdag 23 november
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 9 - 11
Opgave: via het secretariaat van de Petrus en Pauluskerk
Entree: € 5, -


(klik rechtsonder in het YouTube-scherm op het vierkantje om het beeld te maximaliseren)

2020-2021: Ontmoeting centraal
Dit jaar is het thema Ontmoeting. Onze eigen kring verbreden, kennis maken met nieuwe mensen en groepen en met nieuwe kunstvormen en uitingen, dat kan op heel veel manieren gebeuren. En het kan ons ook een nieuw zicht opleveren op onszelf. Precies zo kun je ook ‘missionaire’ geloofsgemeenschap worden. Want een belangrijk onderdeel van dat voornemen is om niet alleen in het kerkgebouw te blijven wachten tot de mensen naar je toekomen maar om erop uit te trekken, de eigen kring te verbreden en met mensen ‘daarbuiten’ in gesprek te gaan. Vandaar het thema Ontmoeting. We gaan er op uit! Een eerste belangrijk initiatief daarvoor is de Vredesweek.

Vredesweek 2020 van 19 t/m 27 september
In 2015 heeft de Petrus en Pauluskerk zich aangesloten bij een project van de vredesorganisatie PAX en is zo PAX-ambassade van Vrede in Tilburg geworden. Als zodanig is het natuurlijk belangrijk om in de Vredesweek van september goede activiteiten op te zetten. Op zaterdag 19 september met de Vredeswandeling Walk of Peace Tilburg, op zondag 20 september met een aansprekende viering van Vredeszondag en op maandag 21 september met een webinar van prof. dr. Fred van Iersel. Het vredesweekprogramma wordt opgezet samen met de Raad van Kerken Tilburg en het Bisdom 's Hertogenbosch. Daarom is er een speciale projectpagina opgezet waarop u alle informatie nog eens extra kunt nalezen:
https://sites.google.com/view/vredesweektilburg-nl/homepage

Hier willen we twee activiteiten even kort aanstippen.

Zaterdag 19 september: Walk of Peace Tilburg
Op zaterdag 19 september wordt de vredeswandeling Walk of Peace gehouden. Tijdens deze wandeling door de Tilburgse binnenstad staan we stil bij monumenten en herdenkingsplaatsen. Zij geven enerzijds een stille getuigenis van conflicten uit het verleden die onze stad tekenen maar anderzijds geven ze ook hoop op vrede voor de toekomst. Vertrekpunt is het Holocaustmonument in het Vrijheidspark achter Factorium. Daar komen we samen om 16:00 uur om vervolgens op weg te gaan langs deze betekenisvolle plekken.

Bij de opzet van de wandeling houden we natuurlijk volop rekening met de coronarichtlijnen van het RIVM.

Webinar maandag 21 september
Deze lezing komt bij gebrek aan belangstelling te vervallen.
Op maandag 21 september zal prof. dr. Fred van Iersel vanaf 19:30 uur in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk (Vierwindenlaan 9 te Tilburg) een webinar, een interactieve lezing via internet, houden over het thema Wereld zonder vijanden. Fred van Iersel is van jongs af aan reeds betrokken geweest bij de vredesbeweging. Begin 1995 werd hij bijzonder hoogleraar vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg. Van 1997 tot 1999 was hij ook algemeen secretaris van de vredesbeweging Pax Christi.